• Robin van Lonkhuijsen

Aantal WW-uitkeringen gedaald

GORINCHEM In de maand augustus 2017 is het aantal lopende WW-uitkeringen in de drie arbeidsmarktregio's van Groot Rijnmond (Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond) tezamen met 0,8% gedaald tot 37.164. Dat is een iets sterkere daling dan landelijk (0,6%), maar minder sterk dan in de voorgaande maanden.

De afname van het aantal WW-uitkeringen is vooral merkbaar in de bouwnijverheid, de gezondheidszorg, welzijn & cultuursector, de horeca en de handel.

In de sectoren openbaar bestuur en het onderwijs is circa 1 op de 10 werknemers 60 jaar of ouder. Dit biedt enerzijds kansen voor werkzoekenden en anderzijds uitdagingen voor werkgevers als het om krapteberoepen gaat. Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, komt eind augustus 2017 uit op 4,3% voor de arbeidsmarktregio Rijnmond, 3,9% voor de arbeidsmarktregio Drechtsteden en 3,1% voor de arbeidsmarktregio Gorinchem. Voor Nederland als geheel geldt een WW-percentage van 4,0%.

VERVANGINGSVRAAG In de gezamenlijke arbeidsmarktregio's Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond wonen ruim 703.000 werknemers, waarvan bijna 196.000 ouder zijn dan 50 jaar. Het aandeel 50-plussers (28%) in dit gebied is vergelijkbaar met het aandeel in het gehele land. Werknemers die de arbeidsmarkt verlaten vanwege (vervroegde) pensionering of arbeidsongeschiktheid, kunnen door vervangingsvraag weer ruimte bieden voor werkzoekenden.

60-plussers zullen als eerste de arbeidsmarkt verlaten. In Groot Rijnmond gaat het dan om 41.600 werknemers. Zij werken vooral in de zorg en welzijn (7.900), openbaar bestuur (6.000) en industrie (6.000).

VERGRIJZING Op dit moment hebben werkgevers in een aantal sectoren moeite met het vinden van personeel. Vergrijzing kan dit probleem vergroten. Leeftijdsbewust personeelsbeleid gericht op 50-plussers kan ervoor zorgen dat zij en hun vakmanschap langer behouden blijven voor de sector. De kans is dan groter dat zij hun werkzaamheden tot aan hun pensioengerechtigde leeftijd kunnen verrichten. Daarnaast kunnen zij dit vakmanschap overdragen aan de jongere generaties.

Voor werkzoekenden brengt vergrijzing ook kansen met zich mee. Ook voor 50-plussers, die veelal meer moeite hebben met het vinden van een baan. Er ontstaan vacatures en werkgevers die ervaring hebben met ouderen, nemen ze ook sneller aan.

Het aandeel 60-plussers is het hoogst binnen het openbaar bestuur (10%) en het onderwijs (9%). In deze sectoren zal binnen afzienbare tijd de vergrijzing te merken zijn. In sectoren met afnemende werkgelegenheid kan vergrijzing de sociale gevolgen ervan verzachten.