Activiteitenzone Giessenburg blijft een dynamisch speelveld

GIESSENBURG Het inrichtingsplan voor de Activiteitenzone zoals dat in juni 2017 in de raad is vastgesteld, is op een paar belangrijke punten gewijzigd. Zo is Da Capo aangesloten bij het plan, mét een positief effect op exploitatie van het verenigingsgebouw en ook komt het verenigingsgebouw op een andere plek. Als gevolg is het ontwerp van het park aangepast. Het deel van het plan waar de sporthal komt, blijft gelijk. Voor deze wijzigingen, inclusief de gestegen bouwkosten, is extra budget nodig. Het college vraagt de raad toestemming voor een wijziging van de plannen, evenals een extra investering.

Voor de realisatie van de Activiteitenzone is een brede betrokkenheid van verenigingen uit Giessenburg bij de bouw, het gebruik en de exploitatie van het verenigingsgebouw belangrijk. Dit draagt bij aan een verbetering van de exploitatie en dus aan het voortbestaan van het zwembad. Da Capo is aangesloten bij de gesprekken toen bleek dat zij geïnteresseerd was om te participeren in het verenigingsgebouw. Zo ontstaat er een verenigingsgebouw dat onderdak kan bieden aan nog meer Giessenburgse verenigingen, waarmee het draagvlak verder wordt vergroot. Alle partijen zagen dit als een mooie kans voor de toekomst.

Door intensieve samenwerking met én door de verenigingen kwam er unaniem een andere voorkeurslocatie voor het nieuwe verenigingsgebouw. Het nieuwe gebouw staat nu ingetekend aan de kant van de huidige entree van het zwembad, in plaats van in het midden van het park. De betrokken verenigingen hebben samen een bouwplan ontwikkeld. Door de samenwerking met Da Capo is het gebouw groter en daarmee duurder geworden. Ook is extra budget nodig omdat de bouwkosten stijgen. De verenigingen dragen bij in de bouw en de exploitatie, waardoor de meerkosten zoveel mogelijk beperkt blijven. De exploitatie van het gebouw is mede door de inzet van de verenigingen positief. Dit leidt de komende jaren ook tot een ombuiging naar een positieve exploitatie van De Doetsekom.

Doordat het ontwerp van de activiteitenzone wijzigt, kan een groot deel van het park worden behouden. In verband met de waterberging zijn er extra investeringen nodig in het park.

De sporthal kampt met een stijging van de bouwkosten. Samen met Vridos, de vereniging die de hal zal gaan gebruiken, is gezocht naar mogelijkheden om de bouw binnen budget te realiseren. Het tekort is door de keuzes die zijn gemaakt teruggebracht, maar er blijft extra budget nodig voor uitvoering van de plannen. Het college is van mening dat met het nieuwe budget de plannen allemaal gerealiseerd kunnen worden en dat rond de herfstvakantie de omgevingsvergunning voor de sporthal ingediend kan worden en dat er in 2019 gestart kan worden met de bouw van de sporthal.

Om het nu voorliggende gewijzigde inrichtingsplan te realiseren is een extra budget nodig van €373.000,- t.b.v. de grondexploitatie. Extra investeringen in duurzaamheidsmaatregelen voor de sporthal, gestegen bouwkosten en een tekort op het budget voor de inventaris bepalen het tekort voor dit deel van het project op in totaal €300.000,-. Om het verenigingsgebouw te kunnen realiseren is een extra subsidie noodzakelijk van circa €500.000,-.