• Dick van Zanten: ,,Ik ben blij dat ik deze kans krijg. Als wethouder. Als Gorcumer met hart voor de stad." 

    Jos Huibers

'In algemene zin best een grote bek'

GORINCHEM Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart werd zijn partij Stadsbelang, met vijf zetels de grootste in de Gorcumse Raad. Lijsttrekker Dick van Zanten is een oude rot in de politiek. Vol energie werkt hij aan een coalitieprogramma met Democraten Gorinchem, PvdA en CDA. ,,Ik ben 66 jaar. Ik doe het echt niet meer voor de lol of vanwege het politieke spel. Ik ben echt oprecht gemotiveerd om de stad beter te maken. En dat is hard nodig, want in de afgelopen vier jaar is er veel blijven liggen."

Door Jos Huibers

,,Ik ben in 1951 in Gorinchem geboren en ik heb er altijd gewoond. Alleen tijdens mijn studie woonde ik een kleine vier jaar in Rotterdam. Ik stam oorspronkelijk uit een rood nest, verschillende familieleden waren actief voor de PvdA. Ook zelf was ik gedurende tien jaar lid van deze partij, tot ik afknapte op Joop den Uyl. Die gaf veel te gemakkelijk geld uit. Daarna ben ik een lange tijd partijloos geweest."

Mevrouw van Zanten serveert koffie en een plakje cake. Voor hem alleen koffie, zonder suiker en een wolkje melk. ,,Ik ben aan het afvallen", zegt hij, ,,in drie maanden is er al tien kilo af. Ik kreeg tijdens het wandelen en mountainbiken steeds meer last van mijn gewrichten, vooral de knieën. Artrose natuurlijk. Om mijn gewrichten te ontzien moet ik afvallen. Zodoende." Hij zegt het met een aanstekelijke openheid.

De studie rechten, privaatrecht en bedrijfsjuridisch voltooit hij in recordtempo. Hij is klaar na drie jaar en negen maanden. ,,Na mijn studie fiscaal recht in Leiden kwam ik in een postdoctoraal traject op een aantal stageplekken binnen de belastingdienst. Eerst in Dordrecht en daarna in Gorinchem. Daarna kwam een oproep voor het ministerie in Den Haag. Ik moest op gesprek komen met de Directeur-Generaal. In dat gesprek werd ik vergezeld door de regionale directeur van Rotterdam. De mij aangeboden functie vond ik niet interessant en ik weigerde deze te accepteren. Na een paar weken werd ik gebeld door de Rotterdamse directeur, die zo getroffen was door mijn standvastigheid, dat hij mij een functie aanbood bij het bestuur der rijksbelastingen in Rotterdam. Daar heb ik een mooie tijd gehad. Ik had alle grote belastingzaken in mijn portefeuille, inclusief coördinatie fraudebestrijding en bestrijding koppelbazen."

,,Inmiddels was ik na mijn studie gaan samenwonen. Wij trokken in een flat in de Stalkaarsenflat van Beter Wonen en zodoende kwam ik daar in de ledenraad. Er speelde van alles in die tijd. Er was veel negatieve publiciteit, onder andere over de besteding van de gelden, die bewoners betaalden voor de naamplaatjes. Deze gelden - ik geloof dat het vijf gulden was - kwamen dan terecht in een sigarendoos en als die vol was, ging het Bestuur uit eten. Daar was niet iedereen het mee eens. Uiteindelijk ben ik tot het Bestuur toegetreden en heb ik aan de lopende misstand een eind kunnen maken. Je moet bedenken, dat het woningbezit toen echt in handen was van de corporaties, waar de leden een bepalende stem hadden. Het Bestuur ging ook echt over de toewijzing van woningen. Ik herinner mij, dat we twee avonden per week woningzoekenden ontvingen, die hun verhaal kwamen doen. Zij zaten dan naast elkaar aan lange tafels met een van de bestuursleden te praten, heel archaïsch, er was geen sprake van enige vorm van privacy. We hadden toen relatief veel hoogbouw in beheer, zoals de Intervam- en Stalkaarsenflats. Medio jaren '80 was de leegstand in dit laatste complex enorm, zo'n 61%. We hebben destijds bewoners 'van buiten' moeten werven, hetgeen tot een neergaande spiraal leidde en een zekere verloedering. Omdat het niet lukte om in die omstandigheden een geschikte directeur te vinden, werd druk op mij uitgeoefend om het te doen. Uiteindelijk, na lang aarzelen, zei ik ja. Wat ook meespeelde was, dat door reorganisaties bij de Belastingen functies veranderden en de vrijheid van handelen afnam. Het werke werd daardoor voor mij minder interessant." Zo werd hij 'tijdelijk' directeur van Beter Wonen. ,,Uiteindelijk ben ik tot 2012 directeur geweest. Ik mag wel zeggen dat ik de motor was achter alle fusies, die uiteindelijk tot Poort6 leidden. Het aantal sociale woningen in Gorinchem was omvangrijk. In al die tijd is er nooit echt woningnood geweest. In feite was er sinds jaren, gerelateerd aan de doelgroep, een 'overschot' van zo'n 1500 sociale huurwoningen. Dit gaf ons de mogelijkheid het gemêleerd wonen in buurten te bevorderen, waardoor geen achterstandswijken ontstonden. Toen later door het Rijk de doelgroependefinities werden aangescherpt en inkomensgrenzen scherper gehanteerd moesten worden, werd dit onmogelijk. Dat heb ik altijd een slechte zaak geworden."

,,Ik heb er altijd veel bij gedaan. Ik heb altijd behoefte gehad aan variatie. In 1993 kwam ik tussentijds - in de gemeenteraad voor de VVD. Bij de VVD trof ik leuke gezellige mensen, die veel minder 'moeilijk' deden, dan ik in linkse kring gewoon was. Ik ben altijd wel een wat linkse, sociale liberaal geweest. Omdat ik buiten de wethouder die we hadden als enig lid in de raad gekozen werd, was ik tevens fractievoorzitter en lijsttrekker vanaf 1994. Dat ben ik geweest tot 2006. Toen moest ik stoppen, vanwege nieuwe regelgeving, die bepaalde dat de directeur van een woningcorporatie niet in de raad mag zitten in de gemeente waar hij werkzaam is. Dit om belangenverstrengeling te voorkomen."

,,In al die jaren heb ik prettig samengewerkt met Stadsbelang. Toen er in het jaar 2000 crisis was in het Gorcums College met PvdA, CDA en VVD, werd het College gemakkelijk en vrijwel geruisloos voortgezet met CDA, CU/SGP en Stadsbelang. Harmen Akkerman namens de SGP en Henk Netze namens Stadsbelang stapten toen in als wethouder. Wat volgde was een rustige bestuurlijke periode. Ook in de jaren dat ik niet in de Raad zat, heb ik altijd contact gehouden met Hannie Hania. Toen ik stopte als directeur van Poort6 kriebelde het weer. Zo kwam ik, op verzoek van Hannie op de lijst van Stadsbelang en werd Stadsbelang in 2014 met drie zetels de grootste winnaar. Weet je trouwens dat Stadsbelang een van de oudste lokale partijen is boven de grote rivieren? Veelal afsplitsingen van de PvdA. Dat geldt ook Stadsbelang, dat voortkwam uit DS'70 van Willem Drees junior en Gemeentebelangen. Ridder van Rappard trok die lijst in 1978, toen hij terugkwam als raadslid. In die tijd ben ik ook ik ook al door de Ridder gepolst. Hem was opgevallen dat ik kritische stukjes schreef in de plaatselijke krant. Ik werd ontboden in zijn Villa Argo. 'In algemene zin heb je best een grote bek', zei hij, 'en dus uitstekend geschikt om mij op te volgen als lijsttrekker in de raad'. Op advies van anderen heb ik daar toen van afgezien."

,,Maar nu hebben we dus vijf zetels gehaald. Dat is toch een teken, dat mensen vertrouwen hebben in ons programma, gebaseerd op de visie GO 2032. Daar gaan we nu mee aan de slag. Ook willen we afrekenen met de besluiteloosheid van de afgelopen jaren. Mij geeft dit een mooie kans om de stad vooruit te helpen, de teloorgang van de stad te stoppen, de centrumfunctie weer waar te maken. Ik ben blij dat ik deze kans krijg. Als wethouder. Als Gorcumer met hart voor de stad."