• Janus Visser

Begroting 2017: Investeren in de stad staat centraal

Gemeente investeert komende jaren ruim 23 miljoen euro

GORINCHEM Het college van B&W gaat de raad voorstellen in de jaren tot 2021 ruim 23 miljoen euro te investeren om Gorinchem nog aantrekkelijker te maken om in te wonen, werken en verblijven. De Begroting 2017 biedt ruimte voor nieuwe initiatieven en laat een gezond financieel perspectief zien. Speerpunten voor het komende jaar zijn 'Visie van de Stad', de versterking van de binnenstad en stadspromotie, keuzes maken voor cultuur, de verdere ontwikkelingen op het gebied van werk, zorg en jeugd, verkeersveiligheid en bereikbaarheid, onderwijs en het verder verbeteren van de dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Goed nieuws voor Gorcumers is dat de woonlasten vrijwel gelijk blijven. Op 10 november stelt de raad de begroting vast tijdens de jaarlijkse begrotingsbehandeling.

Marcel Doodkorte, wethouder Financiën is blij met de Begroting 2017. ,,We kunnen de woonlasten voor onze inwoners op vrijwel hetzelfde niveau houden, op tal van terreinen in de stad investeren en onze financiële positie op lange termijn versterken. Ons huishoudboekje is goed op orde. Financieel gezien gaat het na een periode van flinke bezuinigingen steeds beter met Gorinchem. Het mooie van deze begroting is ook dat het in plaats van een wensenlijst veel meer een actieplan is. Investeren in de stad staat centraal. We gaan in 2017 en de jaren erna aan de slag om het voor Gorcumers en bezoekers van onze stad nog aantrekkelijker te maken.''

Visie van de Stad

'Visie van de Stad' heeft tot doel om samen met de inwoners en ondernemers uit de stad en regio een visie te ontwikkelen van hoe Gorinchem er in 2032 - als de stad 650 jaar bestaat - uit moet zien. De gemeente vindt het belangrijk de opvattingen van inwoners, ondernemers en het maatschappelijke middenveld te horen en hanteert daarom bij dit proces een nieuwe manier van werken waarbij met een open vraag de dialoog wordt aangegaan met vele Gorcumers. Het is de bedoeling dat de visie van de stad eind tweede kwartaal 2017 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Voor dit programma is €470.000 euro beschikbaar gesteld.

Binnenstad en stadspromotie

De stad wordt nadrukkelijk betrokken bij het traject dat gericht is op het versterken van de binnenstad en het bevorderen van stadspromotie. De extra inzet op dit vlak moet er toe leiden dat de lokale economie en werkgelegenheid een impuls krijgen, een groter aantal bezoekers van buitenaf langer in Gorinchem verblijft en het imago van de stad verder wordt versterkt. Aan het eind van het project moet Gorinchem bekend zijn op basis van de kwaliteiten en aantrekkelijkheid van de stad en niet vanwege de fileproblematiek. Hiervoor is €400.000 euro beschikbaar gesteld.

Verkeersveiligheid en bereikbaarheid

Het college vindt het belangrijk om de verkeersveiligheid te vergroten en de bereikbaarheid van de stad te verbeteren. In 2017 wordt onder andere begonnen met de herinrichting van 't Eind en de Groenmarkt. Ook starten de voorbereidingen voor de aanleg van de vernieuwde voetgangerstunnel van station Gorinchem. Verder wordt onderzoek gedaan naar en uitvoering gegeven aan het fietsparkeren bij evenementen, zal bij Oosterbliek het fietsparkeren opnieuw worden ingericht en wordt de fietsveiligheid op de corridor Concordiaweg verbeterd. In 2017 wordt 2 miljoen euro geïnvesteerd in verkeersveiligheid en bereikbaarheid.

Onderwijs

Gorinchem wil de onderwijsstad van Nederland worden en spant zich in om elke leerling een optimale leeromgeving te bieden. In 2017 wordt gekeken naar de eisen en randvoorwaarden voor een Integraal Kindcentrum, een voorziening voor alle kinderen tot 12 jaar, waarin opvang, onderwijs en zorg geïntegreerd worden aangeboden. Verder wordt de lobby voor het realiseren van hbo-onderwijs in Gorinchem geïntensiveerd en worden de internationale schakelklassen uitgebreid voor vluchtelingen en statushouders uit Gorinchem en de regio. Om de ambities waar te maken, wordt in 2017 binnen het programma Onderwijs 7,8 miljoen euro geïnvesteerd.

Sport, cultuur en recreatie

Gorinchem is een stad waar veel te beleven is op het gebied van sport, cultuur en recreatie. In dat kader wordt in 2017 werk gemaakt van de vervanging en aanleg van nieuwe velden bij hockeyvereniging Rapid en korfbalvereniging GKV. Er wordt begonnen met de uitvoering van het Speelruimteplan. Het college dicht cultuur een belangrijke plaats toe in de Gorcumse samenleving. Het beleidsveld Cultuur vraagt om een nadere beschouwing van de effecten van de doorgevoerde bezuinigingen. Graag gaan we met de raad in overleg om te bezien op welke onderdelen van het beleidsveld de gerealiseerde bezuinigingen zeer negatieve effecten hebben gesorteerd en op welke wijze die kunnen worden omgebogen. Verder wordt een Vestingplan opgesteld en wordt gewerkt aan een gemeentelijke monumentenlijst. Naast de investeringen in sportvelden (1,4 miljoen euro) geeft de gemeente in 2017 in totaal 9,7 miljoen euro uit in het programma Sport, Cultuur en Recreatie.

Wmo, jeugdzorg en participatiewet

Het college heeft oog voor inwoners die het (soms) alleen niet redden. Gorcumers die extra aandacht nodig hebben, krijgen ondersteuning die zoveel mogelijk is afgestemd op hun persoonlijke situatie. Daarbij wordt altijd uitgegaan van wat mensen nog zelf kunnen. Dit betekent dat zorg en ondersteuning zoveel mogelijk dichtbij wordt georganiseerd en dat gebruik wordt gemaakt van wat laagdrempelig voorhanden is, bijvoorbeeld via Gorinchem Beweegt, buurthuizen en vrijwilligers/mantelzorgers. Het doel is dat inwoners die een beroep doen op de Wmo, jeugdzorg en de participatiewet, eenvoudiger, sneller en beter worden geholpen zodat ze volwaardig kunnen (blijven) meedoen in de Gorcumse samenleving.

Duurzaamheid

In 2017 wordt een nieuw beleidsplan Duurzaamheid opgesteld. Daarnaast wordt gewerkt aan een warmtenet in de Gildenwijk en wordt uitvoering gegeven aan de actie Steenbreek.

Verbetering dienstverlening

Om de dienstverlening aan burgers en ondernemers verder te verbeteren, wordt in 2017 het Klant Contact Centrum doorontwikkeld. Aan de gedachte 'Zoveel als mogelijk digitaal' wordt door invoering van een e-formulierensysteem inhoud gegeven. Er wordt 0,2 miljoen euro geïnvesteerd om de telefonische bereikbaarheid te verbeteren en de wachttijd aan de telefoon te verkorten.