• CBS De Tamboerijn
  • CBS De Tamboerijn
  • CBS De Tamboerijn

Betere leerresultaten met tablets op De Tamboerijn

GORINCHEM Sinds het begin van dit schooljaar werken kinderen op CBS De Tamboerijn met een eigen tablet van Snappet. De tablets zijn in bruikleen beschikbaar voor de groepen 4 tot en met 8. Snappet is een adaptief onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt zich optimaal te ontwikkelen. Het is flexibel en telkens in beweging om zich zo goed mogelijk aan te passen aan de behoeften van kinderen. Dit sluit naadloos aan bij de onderwijsvisie van basisschool De Tamboerijn.

CBS De Tamboerijn verruilde de papieren werkboeken voor Snappet, omdat kinderen en leerkrachten na een pilotfase in het vorige schooljaar erg enthousiast waren geworden over het werken met Snappet. Inmiddels is aangetoond dat de leerresultaten vooruitgaan. En, ook niet onbelangrijk in het kader van werkdruk: het levert een aanzienlijke tijdwinst op voor de leerkracht, omdat er geen stapels schriften meer nagekeken hoeven te worden.

KLAAR VOOR DE 21E EEUW Staatssecretaris Sander Dekker zegt over de nieuwe ontwikkeling: ,,Elke dag vertrouwen ruim 1,6 miljoen leerlingen in het basisonderwijs erop dat ze het allerbeste onderwijs krijgen. Onderwijs dat eigentijds is, dat uitdaagt, dat recht doet aan de eigen talentontwikkeling en dat hen ondersteunt om later succesvol te kunnen leven en werken in deze samenleving. Een voorwaarde om dit onderwijs vorm te kunnen geven, is het gebruik van moderne leermiddelen. De tijd is rijp om op grotere schaal digitale leermiddelen en ICT te gebruiken in het onderwijs. Onderzoek laat zien dat als ICT op een goede manier en in aanvulling op bestaande middelen wordt ingezet, leerlingen gemotiveerder zijn, betere leerprestaties behalen en een efficiënter leerproces doormaken."

IN DE PRAKTIJK Hoe werkt dit nu in de dagelijkse lespraktijk op CBS De Tamboerijn? Dat gaat als volgt. De leerkracht maakt een lesplan en kiest de daarbij passende module van Snappet. In de leerkrachtmodule, het zogenoemde 'dashboard', zet hij de les klaar. Op deze manier wordt de les zichtbaar voor de leerlingen, zodat ze er op hun tablet aan kunnen werken. Elke les begint met instructie door de leerkracht, al dan niet met behulp van het digibord. Snappet sluit aan bij de meest gebruikte lesmethoden voor bijvoorbeeld taal, rekenen, spelling en begrijpend lezen. In het dashboard is aanvullend materiaal beschikbaar, zoals educatieve filmpjes over het specifieke onderwerp van de les. De leerlingen gaan vervolgens zelfstandig aan de slag met de verwerking van de lesstof. De leerkracht kan hierbij alle leerlingen volgen op het dashboard, zodat hij weet of de leerlingen nog bij de les zijn. Ook biedt dit de leerkracht de mogelijkheid directe feedback te geven op het gemaakte werk van de leerling. Dit is veel effectiever dan het 's avonds nakijken van de schriften en pas de volgende dag feedback kunnen geven. Met de geboden hulp kan een leerling meteen weer verder. Daarnaast houdt Snappet de individuele leerresultaten van de leerlingen bij en analyseert deze. De leerling ziet zelf meteen of het gegeven antwoord goed of fout is. Bij een fout antwoord volgt een herkansing. Vervolgopdrachten worden moeilijker of makkelijker op basis van de resultaten.

TABLETS VERSUS PEN EN PAPIER Het is niet zo dat er door het gebruik van tablets helemaal niet meer geschreven wordt. Onderzoek heeft aangetoond dat schrijfmotoriek een positieve uitwerking heeft op de hersenfuncties: wat je opschrijft, onthoud je beter. De leerlingen op CBS De Tamboerijn gebruiken naast de tablet bijvoorbeeld een uitrekenschrift. Ook wordt er nog schrijfonderwijs gegeven, omdat de school het belangrijk vindt dat kinderen een vlot en leesbaar handschrift ontwikkelen.

DE LEERKRACHTEN Op CBS De Tamboerijn hebben de leerkrachten een basiscursus gevolgd voor het werken met Snappet. Ook worden ze op school ondersteund door de Snappet-coördinator. Dit is een eigen leerkracht die zich verder heeft gespecialiseerd in het werken met de modules en de tablets van Snappet. ,,Wij zijn blij met deze ontwikkeling, want we zien dat het goed is voor de kinderen. Hun motivatie voor de lessen neemt toe en de resultaten verbeteren," aldus Marjanne van de Lagemaat, leerkracht van groep 5 en tevens Snappet-coördinator.

Wie meer zou willen weten over tabletonderwijs met Snappet of verder wil kennismaken met de school is van harte welkom tijdens de open ochtend van De Tamboerijn. Deze vindt op vrijdag 31 maart plaats tussen 9:30-11:30 uur. Meer informatie over de school is te lezen op: www.tamboerijn.nl .