• gp-foto

    foto: GP-foto

Bibliotheek wil van waarde blijven

GORINCHEM Vernieuwing in het cultureel-maatschappelijk veld en meer samenwerking: daar is het Huis van Inspiratie dat de gemeente beoogt voor bedoeld. Het staat in de steigers. Eén van de bouwlieden is de bibliotheek, die in een te groot pand aan de Groenmarkt zit. Door het college geopperde verhuizingen naar het museum en de schouwburg waren al snel van de baan. Reden voor de krant om te peilen hoe deze voorziening ervoor staat en wat haar wensen zijn voor de toekomst. Dat deden we bij bibliotheekmanager Inge van Dongen.

door Erik de Bruin

Op donderdagavond 21 januari werd er in de raadszaal een presentatie gegeven over De Nieuwe Doelen. Vanuit de gementeraad werd ook een vraag gesteld over de bibliotheek. Daar is onlangs door het college in een informatiebrief aan de raad een proefballonnetje over opgelaten, maar die werd op 21 januari alweer doorgeprikt. Integratie van de bieb in de schouwburg is volgens de gemeente niet reëel. In hoeverre is dat voor jullie een streep door de rekening of zitten jullie goed in het huidige pand aan de Groenmarkt?

,,We zijn heel tevreden over de locatie aan de Groenmarkt, maar we zijn wel aan het zoeken naar de mogelijkheid om met samenwerkingspartners in één gebouw te gaan. Het huidige onderkomen is gezien de huurkosten te groot voor ons. Bovendien zien we een enorme meerwaarde in samenwerking. Behalve financiële voordelen kunnen we elkaar ook versterken en zo de dienstverlening verbeteren. We willen de bibliotheek aanpassen aan de eisen van deze tijd. Het theater in de Haarstraat was één van de opties. We zagen echter al snel in dat het gebouw zonder aanpassing te klein is."

Ik vraag dit mede omdat er ook is gesproken over een verhuizing van de bibliotheek naar het Gorcums Museum. Die clustering is volgens de gemeente niet mogelijk. Het roept wel het beeld op dat de bibliotheek weg moet. Dat de gemeente in z'n maag zit met de hoge vastgoedkosten. Hoe kijken jullie hier tegenaan?

,,Of de gemeente in z'n maag zit met vastgoed weet ik niet. Het gaat er niet om dat de bibliotheek weg moet uit het huidige pand, maar het is wel logisch om te kijken of je samen met anderen meer effect kan hebben. Als je dan ook nog kan zorgen voor lagere kosten is dat helemaal mooi. Er moet de komende jaren een bezuiniging worden behaald. We kunnen beter bezuinigen op huisvesting dan op de service aan de mensen in Gorinchem. Het liefst kijken we of we ook andere partners aan de Groenmarkt kunnen vestigen."

De gemeente stuurde hierop aan en bedacht het Huis van Inspiratie. Er is in fysieke zin nog niets van de grond gekomen, maar de partijen die hier gestalte aan geven, hebben al wel gezamenlijke activiteiten op poten gezet. Kunt u daar iets over vertellen? Waar heeft de samenwerking al toe geleid en wat zijn de plannen voor de toekomst?

,,We zijn begonnen om programmatisch met elkaar samen te werken, Wat de artotheek, de bibliotheek, de Limonadebrigade, het archief en het museum verbindt, zijn, naast het bevorderen van cultuurparticipatie, activiteiten. Exposities, lezingen, cursussen, educatie, publieksactiviteiten ... . We zijn eind 2014 van start gegaan, overigens meteen in samenwerking met Gorcum Beweegt en Cultuureducatie. Er werd een educatief programma samengesteld dat werd gekoppeld aan de schaatsbaan op de Grote Markt. We zijn echt in het klein gestart om de samenwerking te ontdekken. Basisschoolleerlingen die met school gingen schaatsen, maakten kennis met cultuur door het opvoeren van een zelfgeschreven eenakter. Ze hebben ook tekeningen en verhalen gemaakt. Daarnaast hebben we een tentoonstelling ingericht met schilderijen, voorwerpen, oude foto's en boeken rondom het thema ijsbeleving. Het was leuk om te zien dat veel kinderen naderhand met hun ouders terugkeerden naar het museum om de tentoonstelling opnieuw te bezoeken. Daarnaast hebben we in september en oktober gezamenlijk de tentoonstelling 'Papier in de hoofdrol' opgezet in samenwerking met leerlingen van het Merewade College. Dit jaar waren er ook activiteiten rond de ijsbaan. We konden merken dat we meer ervaring hadden. Er stond een fantastisch programma. De expositie was deze keer op twee locaties: de Groenmarkt en de Grote Markt. Voor 2016 hebben we al vier programma's op stapel staan, namelijk: Flora (aanhakend op de tentoonstelling Floralia in het Gorcums Museum), we gaan activiteiten organiseren rond Open Monumentendag, de kleurrijke jaren zeventig en er is opnieuw een educatief cultureel programma rond de ijsbaan in december."

U bent hier als projectleider bij de Bibliotheek AanZet (de organisatie waar de Gorcumse bieb deel van uitmaakt) direct bij betrokken. In april krijgt de gemeenteraad een evaluatie voorgeschoteld. Wordt dat een positief verhaal?

,,Volgens mij is het een heel positief verhaal. De partners die hebben gewerkt aan het in de steigers zetten van het Huis van Inspiratie zijn naar elkaar toe gegroeid, hebben samen een beeld van wat dit moet zijn en brengen dit door te experimenteren met een gezamenlijke programma al in de praktijk. De verdere ontwikkelplannen liggen klaar."

Om haar bestaansrecht te behouden dienden bibliotheken een bredere functie te krijgen. Op jullie site staat dat het al lang geen plek meer is waar je alleen boeken leent. Geef daar eens voorbeelden van.

,,De bibliotheek is nauw betrokken bij programma's om laaggeletterdheid te bestrijden. Het gaat dan om veel meer dan lezen. Het gaat erom dat je je kunt redden in de maatschappij. Dat geldt natuurlijk ook voor nieuwkomers. Neem bijvoorbeeld de asielzoekers, die ook in Gorinchem zijn gekomen. We zijn aan het kijken wat we voor hen kunnen betekenen. Daarnaast heeft de bibliotheek als belangrijk aandachtspunt mediawijsheid. Dit vatten we heel breed op: dit kan gaan over mensen leren hoe ipads werken, het kunnen cursussen zijn voor digibeten, maar ook programma's om bijvoorbeeld kinderen te leren hoe betrouwbaar informatie is. We ontwikkelen steeds meer en doen dat vanuit de waarde die de bibliotheek altijd al heeft: kennis- en informatieoverdracht en het bevorderen van participatie en zelfredzaamheid, maar op meer manieren dan via het boek. Daar zit ook de grootste verandering voor onze bibliotheek, eigenlijk voor alle bibliotheekorganisaties in Nederland. Hoe zorg je ervoor dat inwoners zich kunnen ontwikkelen en kunnen meedoen? Als van hen steeds meer zelfredzaamheid wordt verwacht, moeten ze ook gelijke kansen krijgen. Daar kan de bibliotheek een belangrijke rol in spelen. In samenwerking met het onderwijs, welzijnsorganisaties, zorginstellingen, bedrijven, het UWV en gemeenteloketten."

Tot slot: de kans is groot dat de bibliotheek blijft zitten waar het nu zit: aan de Groenmarkt, in het hart van de stad? Zijn er nog wensen voor deze locatie? Een jaar geleden is de Sliedrechtse vestiging fors verbouwd. Staat dit ook op het Gorcumse verlanglijstje en zo Ja zijn hier financiële mogelijkheden voor?

,,Zoals eerder gezegd zijn we bezig met het ontwikkelen van een toekomstbestendig bibliotheekconcept. Dat is leidend. De locatie en inrichting volgen daaruit. De locatie aan de Groenmarkt lijkt daarvoor geschikt, maar we willen er meer uithalen."

Fotobijschrift: Volgens Inge van Dongen is de bibliotheek op de huidige locatie aan de Groenmarkt toekomstbestendig. ,,Maar we willen er meer uithalen."