• sgarstadhuis3.jpg
    Stadhuis

    Janus Visser

College investeert komende jaren 10 miljoen euro in de stad

GORINCHEM Samen met inwoners, ondernemers en andere partners wil het college van burgemeester en wethouders (B&W) Gorinchem verder ontwikkelen tot een aantrekkelijke, toekomstbestendige stad. Een stad waar mensen met plezier wonen en werken en waar bezoekers graag naartoe komen. De raad wordt voorgesteld om in de periode 2018-2021 een bedrag van circa 10 miljoen euro te investeren in de stad (onder andere voor huisvesting onderwijs, duurzaamheid, stadspromotie het vestingplan en het speelruimteplan). Hier bovenop komen nog bedragen in het kader van infrastructuur en mobiliteit.

Het belangrijkste speerpunt voor de komende jaren is het verder uitwerken van de Visie van de Stad. Daarnaast geeft het college volop aandacht aan veiligheid, verkeer en bereikbaarheid en het verder verbeteren van de dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Uitgangspunt is en blijft dat iedere inwoner van Gorinchem kan meedoen, zich kan ontplooien en verantwoordelijkheid neemt voor zichzelf, elkaar en de leefomgeving.

Marcel Doodkorte, wethouder Financiën, is tevreden over de Begroting 2018, de laatste van dit college. ,,Naast bestaande projecten op het gebied van woningbouw, groen, wegen en fietspaden biedt de Begroting 2018 ruimte voor nieuwe initiatieven, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en het vestingplan. Daarbij blijven de woonlasten voor inwoners van Gorinchem in 2018 nagenoeg gelijk."

Dit is de laatste begroting van dit college voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Het eerste deel van deze collegeperiode stond in het teken van noodzakelijk financieel herstel. Een strakke begrotingsdiscipline bracht, onvermijdelijk, ingrijpende en pijnlijke effecten voor onze inwoners en het maatschappelijk middenveld met zich mee. Sinds het begrotingsjaar 2017 kan weer in toenemende mate worden geïnvesteerd in de stad en de samenleving aldus wethouder Doodkorte.

FUNDAMENT Bewoners en het maatschappelijk middenveld legden het fundament voor de toekomst van Gorinchem met de Visie van de Stad. Bij de verdere uitwerking van deze visie geeft de gemeente, in het verlengde van het visietraject, blijvend ruimte aan de inbreng en ideeën van inwoners uit Gorinchem, maar vraagt de gemeente ook betrokkenheid. Inwoners worden daarbij voldoende gefaciliteerd en ondersteund. Kortom, wat dit college betreft, zijn de gemeente en haar inwoners samen aan zet.

VEILIGHEID Op het gebied van veiligheid wordt in 2018 onder andere de nota Integrale handhaving opgesteld. Daarnaast voert het college het radicaliseringsbeleid verder uit, pakken ondermijnende criminaliteit aan en leggen ze de uitkomsten van de pilot Adresfraude voor aan de gemeenteraad. Op basis daarvan bepaalt de raad de vervolgstappen.

VERKEER EN BEREIKBAARHEID In 2018 voert de gemeente de raadsopdracht Mobiliteit uit. Deze vormt het vertrekpunt voor de op te stellen beleidsvisie 'Mobiliteit en Bereikbaarheid'. De focus ligt hierbij op knelpunten en prioriteiten die vanuit de stad zijn aangedragen om Gorinchem een verkeersveilige en goed bereikbare gemeente te laten zijn. Deze input haalde het college op door de raadsopdracht te koppelen aan het lopende traject GO2032. Het onderzoek in het kader van de Veerdienst - en de daarmee samenhangende toekomstvisie - wordt volgend jaar afgerond. Hetzelfde geldt voor de herinrichting van 't Eind en de Groenmarkt, de werkzaamheden met betrekking tot de aansluiting op de A15 in Gorinchem-Oost en de realisatie van de nieuwe voetgangerstunnel bij station Gorinchem.

PARTICIPATIE Uit de Burgerpeling blijkt dat de gemeente volgens haar inwoners prioriteit moet geven aan handhaving, participatie en verbetering van de dienstverlening. De drie raadsopdrachten Burgerparticipatie, Deregulering en Werken aan morgen zijn samengevoegd tot één raadsopdracht 'Inwoners aan zet'. Bewoners worden actief betrokken bij de besluitvorming. Met de gemeenteraad maakt het college afspraken om participatie een prominente rol binnen het gemeentelijk beleid te geven. Daarnaast kunnen initiatieven van inwoners (zoveel mogelijk) tot bloei komen.

VERBETEREN DIENSTVERLENING Om de dienstverlening te verbeteren, richt de gemeente in 2018 het Klant Contact Centrum (KCC) verder in en breidt ze het leveren van digitale producten uit. Dit is in lijn met de digitale agenda 2020.

SOCIAAL DOMEIN De gemeente werkt aan de transformatie van het sociaal domein, voor 2018 wordt een agenda opgesteld gericht op de inclusieve samenleving. Deze agenda bestaat uit lopende en nieuwe projecten. De gemeente blijft zich inzetten voor een positief opvoed- en opgroeiklimaat én inwoners die het (soms) alleen niet redden. Ze wil haar inwoners die gebruikmaken van de WMO, Jeugdwet of Participatiewet eenvoudiger, sneller en beter helpen. Uitgangspunt is altijd: wat kunnen mensen nog zelf? Ondersteuning en zorg biedt de gemeente zoveel mogelijk op maat en dichtbij aan. Bijvoorbeeld via Gorinchem Beweegt, buurthuizen en vrijwilligers/mantelzorgers. Ook wil Gorinchem zich verder ontwikkelen als dementievriendelijke gemeente.

STADSPROMOTIE De gemeente brengt de toeristische kwaliteiten van Gorinchem voor bezoekers verder onder de aandacht, vergroot het 'welkom'- gevoel en verbetert de informatievoorziening. Deze stadspromotie wordt ondergebracht bij de Stichting Gorinchem Citymarketing. Deze stichting start in 2018. De extra inzet voor de binnenstad moet er ook toe leiden dat de lokale economie en werkgelegenheid een impuls krijgt, een groter aantal bezoekers van buitenaf langer in Gorinchem verblijft en het imago van de stad verder wordt versterkt.

SPORT, CULTUUR EN RECREATIE Een goed aanbod op het gebied van cultuur en recreatie draagt bij aan de aantrekkelijkheid van de stad, zowel voor inwoners als bezoekers. Volgend jaar neemt het college een besluit over het Cultuurhuis dat een theaterfunctie krijgt en onderdelen van het Huis van Inspiratie gaat bevatten. De gemeente stelt een visie vast, in afstemming met de ambities van Citymarketing. Hierop vooruitlopend zoeken ze een tijdelijke locatie voor het Huis van Inspiratie en is een programma samengesteld ter overbrugging. In 2018 start de gemeente ook met de uitvoering van het Speelruimteplan en het vaststellen van de gemeentelijke monumentenlijst De verbouwing van het museum en het uitbreiden van de expositieruimte zijn tevens speerpunten van het college.

ONDERWIJS Om elke leerling in Gorinchem een optimale leeromgeving en een perspectief op de toekomst te bieden, ontwikkelt de gemeente samen met de schoolbesturen een integrale visie op onderwijs. De uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Gorinchem-Oost gaat starten. En in 2018 wordt ook duidelijk of de initiatieven voor een HBO-opleiding tot een concreet resultaat leiden. Verduurzaming onderwijsgebouwen is tevens een speerpunt van het college. Om te anticiperen op de vraag vanuit het bedrijfsleven naar goed opgeleid technisch personeel, zet het college in op uitbreiding van Vakcollege Het Gilde. Om ondernemerschap bij scholieren te stimuleren, organiseert de gemeente - na de succesvolle editie in 2017 - opnieuw de Ondernemersprijs voor Scholieren. Daarnaast blijft het college zich inspannen om onderwijsachterstanden, spijbelen en voortijdig schoolverlaten tegen te gaan.

DE KRACHT VAN SPORT Sport verbindt, verbroedert en is goed voor de gezondheid. De nota 'Kracht van Sport' dient als vertrekpunt om bewegen en sporten in onze stad te stimuleren en faciliteren. In 2018 voert de gemeente de nota verder uit in samenwerking met sportverenigingen en onderwijsveld, maar ook met de zorgsector (via een gezamenlijk gefinancierde beweegcoach) en het bedrijfsleven (via de inzet voor vitale medewerkers).

DUURZAAMHEID In 2018 start de gemeente met de uitvoering van het beleidsplan Duurzaamheid. De eerste maatregelen die de gemeente neemt, betreffen de thema's energie, biodiversiteit en gemeentelijk handelen.

VOLKSHUISVESTING Om te anticiperen op de landelijke eis een omgevingsvisie op te stellen, gaat het college verder uitvoering geven aan de ontwikkeling van de Omgevingsvisie, rekening houdend met de kaders die zijn voortgekomen uit de Visie van de stad. Daarnaast wordt de nieuwe woonvisie opgesteld. En start de uitvoering van het Vestingplan Gorinchem 2017