• Martin Smaling

'De kracht van Sport' bouwt verder aan een sportief en gezond Gorcum

GORINCHEM Gorcumers kunnen de komende jaren rekenen op voldoende en kwalitatief goede voorzieningen om binnen én buiten te bewegen. De gemeente investeert wijkgericht in de jeugd, stimuleert sport bij ouderen en werkt hierbij sector overstijgend samen met partners uit de stad. Sportaanbieders worden behoeftegericht ondersteund door Gorinchem Beweegt. Aansprekende evenementen versterken de stad. Met die uitgangspunten heeft de Gorcumse gemeenteraad de nieuwe beleidsvisie 'De kracht van Sport' 2017 - 2021 vastgesteld.

Wethouder Sport Hans Freije: ,,Deze beleidsvisie is tot stand gekomen dankzij 140 partners binnen en buiten de sport. Wij noemen ze Spelbepalers. Samen zijn we in beweging om onze stevige ambities en visie te vertalen in acties en projecten. We gebruiken daarbij de kracht van sport om te bouwen aan onze droom: Gorcum Sportvesting. Een plek waar iedereen gezond en sportief kan opgroeien, wonen en werken."

Sportieve ruimte

'De kracht van Sport' omschrijft hoe in de toekomst nog meer Gorcumers worden geïnspireerd tot een gezonde leefstijl. Kwalitatief goede sportvoorzieningen zijn daarbij belangrijk net als een veilige buitenruimte die uitnodigt om in beweging te komen. We maken efficiënt gebruik van sportaccommodaties en zetten deze multifunctioneel in. Binnensportaccommodaties zijn zo flexibel mogelijk beschikbaar en buitensportaccommodaties worden beheerd in goed overleg tussen gemeente en sportverenigingen.

Bewegen met plezier

Gorcumers van jong tot oud dagen we uit met aantrekkelijke activiteiten om met plezier te bewegen. Op alle Gorcumse scholen wordt dagelijks bewogen en het streven is dat jongeren wekelijks 3 uur bewegingsonderwijs krijgen. De Buurtsportcoaches van Gorinchem Beweegt ondersteunen sport- en beweegaanbieders met kennis over de wijk om hun aanbod zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de vraag van (potentiële) sporters. Sportverenigingen spelen een belangrijke rol in de stad. Ze zijn als Spelbepaler maatschappelijk actief en bieden voor iedereen een passend sportaanbod. Ook het bedrijfsleven doet mee. De vitaliteit van medewerkers staat voorop. We streven naar gezonde kantines en hebben de ambitie dat werknemers op kosten van het bedrijf kunnen sporten en bewegen.

Meedoen door beweging

Sport brengt naast een betere conditie en gezondheid, veel andere positieve effecten met zich mee. Sport en bewegen heeft een preventieve werking en levert een bijdrage aan participatie, re-integratie en het versterken van eigen kracht van kwetsbare inwoners. Daarom krijgt sport een structurele plek in de zorg en welzijn. Huisartsen, fysiotherapeuten en andere zorgprofessionals kijken naar de kansen die bewegen biedt voor hun cliënten. Alle zorgaanbieders in Gorinchem zetten in op bewegingsgerichte zorg. Sport en bewegen is voor iedereen toegankelijk en draagt bij aan een vitale samenleving.

Levendige sportvesting

Aansprekende evenementen zorgen voor meer bezoekers en bestedingen in de stad. Spelbepalers willen hieraan een bijdrage leven door een veelzijdig en aansprekend aanbod van sportieve en culturele evenementen te organiseren.

Proces

'De kracht van Sport' is tot stand gekomen dankzij de inzet van een breed netwerk aan betrokken partners zoals sportverenigingen, commerciële sportaanbieders, zorg- en welzijnsinstellingen, het onderwijs, kinderopvang, culturele instellingen en bedrijven.

Vervolg

De Spelbepalers en de gemeente komen op maandag 16 januari tijdens het Sportcafé bij elkaar om de visie verder te vertalen naar concrete uitvoeringsplannen. Belangstellenden zijn van harte welkom om als Spelbepaler mee te denken en werken aan 'De kracht van Sport'. Dit kan door een e-mail te sturen aan gorinchembeweegt@gorinchem.nl. De beleidsvisie is te downloaden op de website van Gorinchem Beweegt: www.gorinchembeweegt.nl

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Voor meer informatie over de inhoud van dit persbericht kunt u contact opnemen met:

Wilma Carpentier, (0183) 65 92 68, communicatieadviseur gemeente Gorinchem