• sgarstadhuis3.jpg
    Stadhuis

    Janus Visser

In een keer 200 gemeentelijke monumenten erbij

GORINCHEM Het college van burgemeester en wethouders wil in één keer ongeveer 200 objecten aanwijzen als gemeentelijke monumenten. ,,Hiermee gaat een langgekoesterde wens van het college en de raad in vervulling", aldus wethouder Rijsdijk. Het gaat om objecten binnen het gehele grondgebied van de gemeente Gorinchem. Van straatmeubilair tot (woon)panden en van kerk- en schoolgebouwen tot industrieel erfgoed en nutsvoorzieningen.

Wethouder Rijsdijk: ,,De aan te wijzen monumenten tonen waarin Gorinchem uniek is. In 2018 is de actuele lijst compleet. Tot die lijst behoren, naar verwachting, onder andere de watertoren (rondom de watertoren), de katholieke begraafplaats en kapel (Arkelse Onderweg 43), het woningcomplex Kremlin II (Gildenweg) en de Johanneskerk (Nieuwe Hoven 143)."

Om het karakter van deze monumenten te bewaren, is een Ontwerp Erfgoedverordening gemeente Gorinchem 2018 opgesteld. Hierin staat hoe de gemeente en de eigenaar van het gemeentelijk monument moeten omgaan met het monument. De eigenaar mag bijvoorbeeld zonder vergunning onderhoud aan het monument uitvoeren als hij/zij niets in het aanzien of de structuur wijzigt. Voor het verbouwen van een gemeentelijk monument is wel een vergunning nodig. De monumenten-/erfgoedcommissie adviseert hierover. De verordening regelt ook de procedure om tot aanwijzing van een gemeentelijk monument te komen.

,,De verordening is de eerste stap naar het aanwijzingstraject dat in 2018 start. Hierbij betrekken we uiteraard de objecteigenaren en zakelijk gerechtigden", aldus wethouder Rijsdijk.

De Ontwerp Erfgoedverordening gemeente Gorinchem 2018 ligt ter inzage van woensdag 1 november tot en met dinsdag 12 december. Tijdens deze periode is het voor iedereen mogelijk een inspraakreactie in te dienen. De inspraakreacties worden samengevat opgenomen en beantwoord in een inspraaknota. Hierin staat ook of de inspraakreactie wel of niet leidt tot aanpassing van de verordening. Het is de planning om de verordeningen en de resultaten van de inspraakperiode in februari 2018 aan te bieden aan de gemeenteraad voor definitieve vaststelling.

In Gorinchem zijn ook zo'n 100 objecten van cultuurhistorische waarde, maar niet zodanig dat de gemeente ze aanwijst als gemeentelijke monument. De gemeente neemt deze objecten als 'beeldbepalend' op in de nieuwe Welstandsnota. Dit betekent dat bij verbouwplannen deze objecten en hun omgeving worden getoetst aan een hoger welstandsniveau.

Gelijktijdig met de Ontwerp Erfgoedverordening ligt de Ontwerp Verordening op de Erfgoedcommissie gemeente Gorinchem 2018 ter inzage. Deze laatste verordening maakt het mogelijk om de bestaande monumenten-/erfgoedcommissie uit te breiden. De commissie bestaat nu uit deskundigen van Stichting Dorp, Stad en Land uit Rotterdam en breidt uit met twee leden met kennis van de historie van Gorinchem. Dit is op initiatief van maatschappelijke organisaties die in Gorinchem actief zijn op het gebied van (cultuur)historie en monumenten.