Gemeente en horecaondernemers werken samen aan oplossing plantenbakken

GORINCHEM Gemeente en horecaondernemers gaan samen werken aan een plan voor de plantenbakken op de pleinen in de binnenstad. Sinds september jl. handhaaft de gemeente hierop, conform het vastgestelde terrassenbeleid. Dit heeft geleid tot onvrede bij enkele ondernemers. Om hierover van gedachten te wisselen, hebben wethouder Rijsdijk en enkele ambtenaren op donderdag 15 september met vrijwel alle betrokken ondernemers overleg gevoerd. In dit overleg heeft wethouder Rijsdijk nog eens benadrukt wat het terrassenbeleid behelst en hoe het tot stand is gekomen. Hij heeft tegelijkertijd aangegeven samen met de ondernemers te willen werken aan een plan, passend binnen de kaders van het vastgestelde beleid.

,,Het nieuwe terrassenbeleid is in overleg met ondernemers tot stand is gekomen en wordt gewoon uitgevoerd. Tegelijkertijd zijn we als gemeente natuurlijk niet doof voor de signalen die geuit zijn. Daarom gaan we nu samen met de ondernemers aan een praktische oplossing werken, die past binnen het beleid en goed is voor de binnenstad,'' aldus wethouder Rijsdijk.

Nieuw Terrassenbeleid

De gemeente Gorinchem heeft het nieuwe Terrassenbeleid in samenspraak met horecaondernemers uit de binnenstad opgesteld. Het college heeft het beleid in maart vastgesteld. In de werkgroep, die het nieuwe beleid ontwikkelde, waren de horecaondernemers vertegenwoordigd. Bij de besluitvorming zijn de door ondernemers ingediende zienswijzen meegewogen. Volgens het beleid verleent het college verregaande medewerking aan het plaatsen van terrassen, maar wordt het plaatsen van plantenbakken op de pleinen niet zomaar toegestaan. Dit om het open en transparante karakter van de pleinen te behouden en te voorkomen dat een wildgroei aan verschillende plantenbakken ontstaat. In het beleid, dat nu wordt uitgevoerd, is opgenomen dat in overleg ontheffing kan worden verleend aan het plaatsen van plantenbakken op plaatsen waar de bakken het open karakter van de pleinen niet verstoren en/of ten behoeve van de verkeersveiligheid.

Collectieve benadering per plein

Dit overleg gaat binnenkort van start. Samen met enkele ambtenaren van de gemeente gaan de ondernemers een model uitwerken dat binnen de beleidskaders valt. Hierbij is sprake van een collectieve benadering per plein. Daarbij moet met name worden gedacht aan de locaties waar plantenbakken worden toegestaan en de vormgeving en materiaalkeuze van de bakken alsmede welke beplanting hierin aan te brengen. Gemeente en ondernemers hopen binnen enkele weken tot een oplossing te komen.