Gemeenten werken samen bij aanpak fraude in de zorg

GORINCHEM De gemeenten zijn vanaf 1 januari van dit jaar verantwoordelijk voor een groot aantal taken op het gebied van zorg en ondersteuning. Deze taken zijn vastgelegd in de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). Hiermee is veel geld gemoeid. Het is van belang dat het geld terecht komt bij degenen die de zorg en ondersteuning echt nodig hebben.

Oneigenlijk gebruik en fraude moet zoveel mogelijk voorkomen worden en waar het toch gebeurt, moet dit doeltreffend worden aangepakt. De wetgever vraagt van alle gemeenten hieraan nadrukkelijk aandacht te besteden. Ook in de wetten zelf zijn maatregelen opgenomen die beogen oneigenlijk gebruik en fraude te voorkomen.

De gemeenten Schiedam, Gorinchem en Cromstrijen, de Sociale Dienst Drechtsteden en de Serviceorganisatie Jeugd (Zuid-Holland zuid) hebben de handen ineengeslagen en hebben een 'Projectplan pilot aanpak fraude gemeentelijk sociaal domein' vastgesteld. Voor de uitvoering van dit plan wordt subsidie gevraagd aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

In dit project werken de gemeenten samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Ministerie van VWS, twee Zorgkantoren, de PGB-belangenvereniging Per Saldo en het Kenniscentrum Handhaving.

In de eerste fase van dit project wordt onderzocht waar de risico's liggen voor fraude en oneigenlijk gebruik. Daarna worden handreikingen opgesteld hoe gemeenten fraude en oneigenlijk gebruik zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Tenslotte worden aanbevelingen gedaan voor de opzet en de organisatie van toezicht en handhaving.

Het is de bedoeling dat de resultaten omstreeks maart 2016 aan het Ministerie van VWS worden aangeboden en bruikbaar zijn voor alle gemeenten in Nederland.