• Ferarcosn

Gorinchem onderzoekt duurzame energie in Gildenwijk

GORINCHEM De gemeente Gorinchem start in de Gildenwijk met een onderzoek naar mogelijkheden voor duurzame energie. Daarom ondertekenen 21 januari de gemeente, de provincie, Poort6 en HVC een 'Intentieverklaring Gildenwijk op duurzame warmte'. De resultaten van de studie in de Gildenwijk worden voor de zomer 2019 verwacht. Voordat er echt sprake is van duurzame energie in de wijk is het waarschijnlijk 2025.

Wethouder Eelke Kraaijeveld: ,,We zetten grote stappen op het gebied van de energietransitie. Daar is al veel over gesproken en wordt nog veel over besloten. Het leek tot nu toe ver weg. Maar bewoners en bedrijven gaan op korte termijn ook al iets merken. Als eerste in de Gildenwijk. Daarna gaan we wijk voor wijk onderzoeken hoe we het beste van het gas af kunnen."

Naast het milieu houden de partijen ook rekening met de portemonnee van de inwoners. Uitgangspunt is dat de energierekening in ieder geval niet hoger wordt. De vier partijen (gemeente, provincie Poort6 en HVC) gaan met elkaar onderzoeken op welke wijze het vervangen van aardgas het beste kan gebeuren. Een alternatieve energievorm kan bijvoorbeeld geleverd worden door het aanleggen van een warmtenet. Het onderzoek in de Gildenwijk zal dan ook met name op deze vorm van duurzame energie gericht zijn. Bij de plannen wordt een klankbordgroep van bewoners betrokken.

In het onderzoek is ook een belangrijke rol weggelegd voor Waterschap Rivierenland. Het waterschap ondersteunt dit initiatief door het delen van informatie en kennis, die van belang zijn voor het slagen van het project. Er worden verschillende duurzame warmtebronnen onderzocht, zoals aardwarmte, restwarmte van bedrijven en energie uit oppervlaktewater.

De ondertekening van de intentieverklaring valt samen met de officiële start plaats van de energietransitie in de regio Gorinchem en Molenlanden op maandag 21 januari. Diederik Samsom, leider van de klimaattafel Gebouwde Omgeving, is daarbij aanwezig. Samsom: ,,Duurzame warmtenetten zijn een van belangrijkste pijlers onder de energietransitie. Initiatieven zoals in de Gildenwijk hebben we dus hard nodig; ik hoop van harte dat de intentieverklaring van nu, straks uitmondt in de concrete aanleg van een warmtenet."

Gorinchem en Molenlanden vormen een Regionale Energie Strategie (RES)-regio. De gemeenten zoeken in samenwerking met de provincie en andere partijen in de regio naar oplossingen om de energietransitie hier te versnellen. Dat geldt voor zowel bedrijven, inwoners als maatschappelijke organisaties, die dan ook allemaal aanwezig zullen zijn.

Wethouder Teunis Jacob Slob van de gemeente Molenlanden: ,,De energietransitie stelt ons in de komende decennia voor stevige uitdagingen om in onze regio voldoende duurzame energie op te wekken. Hiervoor moeten we niet alleen geschikte locaties vinden die passen bij ons gebied. We zullen ook creatief moeten zijn en samen met onze inwoners moeten optrekken. Al met al een dynamisch proces. De Regionale Energiestrategie, die we samen met de gemeente Gorinchem gaan opstellen, gaat ons hierbij helpen."