• Janus Visser

Het college vraagt geld voor...

GORINCHEM Het nieuwe college van burgemeester en wethouders legt donderdag 20 september zijn eerste Perspectiefnota voor aan de Gorcumse gemeenteraad. De raad heeft dan nog de kans om zijn invloed uit te oefenen. Hieronder zetten we een aantal voorstellen op een rijtje.


door Tim Hartman

BANNEWEG De Banneweg krijgt eind volgend jaar een grootschalige onderhoudsbeurt. Het college heeft één miljoen euro opgenomen in de perspectiefnota. De weg loopt langs het Beatrixziekenhuis over het spoor naar het stadhuis en wordt dagelijks geteisterd door file. De weg is aan het einde van zijn technische levensduur waardoor groot onderhoud nodig is. Dat onderhoud wordt meteen aangegrepen om de weg te herinrichten en op die manier de files te verminderen. Eind 2019 moet worden begonnen met de daadwerkelijke uitvoer van het onderhoud, maar er zijn al gesprekken gevoerd met omwonenden en andere belanghebbenden, zoals die van het ziekenhuis en het Piazza Center.

FIETSPARKEREN BINNENSTAD Het college wil het gebruik van de fiets in plaats van de auto stimuleren, maar in de binnenstad ontbreekt het al jaren aan deugdelijke fietsenstallingen. De binnenstad wordt daardoor soms een jungle aan fietsen, die ook pal voor ingangen van winkels worden geparkeerd. Het college wil 200 duizend euro beschikbaar stellen voor fietsparkeervoorzieningen in de binnenstad.

PARKEREN KWEEKLUST Het college stelt voor om 80 duizend beschikbaar te stellen voor de realisatie van tijdelijke parkeerplekken nabij garage Kweeklust. Dit is nodig, omdat bij de herinrichting van het Eind enkele parkeerplekken zullen vervallen. Deel van dit bedrag is nodig voor het verwerven van de grond, die eigendom is van woningcorporatie Poort6.

BREDE SCHOOL HOOG DALEM In juni 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met de voorbereiding van de bouw van een brede school voor vierhonderd leerlingen (tweehonderd protestants-christelijk, tweehonderd openbaar) in de nieuwe wijk Hoog-Dalem. Om aanvullende voorzieningen te treffen wordt er voorgesteld in 2019 ruim 1,5 miljoen euro beschikbaar te stellen, in 2020 ruim 2,5 miljoen en in 2021 nog eens bijna 1,5 miljoen euro. Dit is nodig om naast de brede school ook een Integraal Kindcentrum (kinder-, peuter-, en buitenschoolse opvang) te vormen (1,25 miljoen euro), een sportzaal met ontmoetingsruimte (2,5 miljoen euro) te realiseren, alsmede een multifunctioneel sportveld (160 duizend euro). Ook moet 1,8 miljoen euro extra worden vrijgemaakt vanwege hogere duurzaamheidsnormen. De voorbereidingen voor de bouw van de school zijn al gestart. In augustus 2021 moet de school in gebruik worden genomen.

NIEUWE DOELEN Het theater aan de Haarstraat, tegenwoordig 'Theater Vijfzinnen', moet voor 10 miljoen euro gerenoveerd worden. Dit om het pand toekomstbestendig te maken en tevens dienst te laten doen als Cultuurhuis, waar ook andere culturele partners terecht kunnen.

STADHUIS De gemeente zet steeds meer in op participatie en wil daarom dat de drempel om naar het stadhuis te komen wordt verlaagd. De huidige hal van het stadhuis is niet ingericht om het als een fraaie ontmoetingsplek te kunnen bestempelen. Om van de stadhuishal wel een plek te maken waar mensen elkaar graag ontmoeten is 75 duizend euro nodig.

VERLICHTING Om de kwaliteit van de verlichting in de binnenstad te verbeteren is in 2012 een illuminatieplan voor de binnenstad vastgesteld. Dit moet ervoor zorgen dat historische elementen en monumenten beter tot uiting komen. Voor volgend jaar moet een bedrag van 150 duizend euro beschikbaar worden gesteld om de verlichting bij de Tolkazerne en de Groenmarkt aan te pakken. Eerder werd de verlichting bij de Kanselpoort, Arkelpoort en de entree van Buiten de Waterpoort aangepakt.

EVENEMENTEN Het huidige evenementenbeleid wordt binnenkort herzien. Om dat in juiste banen te leiden is er een strakke regievoering nodig vanuit de gemeente. Deze regievoerder, die 61 duizend euro moet kosten, moet ook het relatiebeheer met ondernemers en bewoners onderhouden.

OPENBAAR GROEN Het openbaar groen moet volgens het huidige college van burgemeester en wethouders nodig gerenoveerd worden. Het college stelt voor om een aanvulling van 73 duizend euro te doen op het huidige renovatiebudget. ,,Het renoveren van het groen is met de huidige budgetten niet mogelijk waardoor het in stand houden van het vastgestelde kwaliteitsniveau onmogelijk is", valt er te lezen. Ook de klachten/meldingen over het openbaar groen neemt volgens het college toe.

HAMELHUIS Het voorbestaan van het Hamelhuis is in gevaar door het wegvallen van private steun. Het college stelt voor om permanent 45 duizend euro beschikbaar te stellen.