Inwonersbijdrage om Dienst gezondheid en Jeugd te redden

GORINCHEM De inwoners van zeventien gemeentes in Zuid-Holland moeten in 2015 ruim 9 euro bijdragen om de Dienst Gezondheid & Jeugd weer gezond te maken. De dienst heeft in 2015 een tekort van 4,5 miljoen. Mede door deze inwonersbijdrage moet dit tekort in 2016 zijn teruggebracht tot 700.000 euro. Ook in dat jaar wordt er nog een bijdrage van de inwoners verwacht. In 2016 zal die bijdrage 1,45 euro zijn. Daarnaast wordt er flink geschrapt in de formatie van Dienst Gezondheid & Jeugd. In totaal worden er 45 maatregelen getroffen om de dienst uit de rode cijfers te halen. De dienst gaat er vanuit dat dat in 2017 het geval is.

Dienst Gezondheid & Jeugd presenteerde maandag het plan dat de bedrijfsvoering van de dienst duurzaam gezond moet maken. Het dekkingsplan bevat maatregelen die

het structurele tekort van de dienst van 3 miljoen, in 4 jaar moet oplossen. De maatregelen hebben gevolgen voor de organisatie en de deelnemende gemeenten. Eind maart verwacht de dienst besluitvorming omtrent het dekkingsplan en is de begroting 2015 definitief.

Samen met de bestuurders, ambtenaren en de management van de dienst is er een intensief proces doorlopen om tot het dekkingsplan te komen. Portefeuillehouder Financiën en Personeel van het Dagelijks Bestuur, Piet Vat, vat het proces als volgt samen: ,,Ik ben niet blij, maar wel opgelucht dat het is gelukt om een evenwichtig plan te maken."

Het vinden van dekking voor het begrotingstekort gaat ten koste van de organisatie, formatie (-10%) en vraagt een financiële bijdrage van de deelnemende gemeenten. De opdracht tot saneren gaat gepaard met kaders en uitgangspunten die de primaire dienstverlening van de dienst ontzien. De wettelijke taken op het gebied van

publieke gezondheid en onderwijs blijven overeind, maar soberder uitgevoerd. Voorgestelde ICT maatregelen zorgen voor een efficiency slag. Dit vraagt weliswaar een investering, maar levert op termijn een duurzame gezonde bedrijfsvoering van dienst.

In het dekkingsplan zijn een aantal verschillende scenario's opgenomen. De scenario's variëren van risicomijdend tot hoge financiële en maatschappelijke risico's. Het advies in

het dekkingsplan is een gecombineerd voorstel van maatregelen met een laag risicoprofiel tot een aanvaardbaar geachte risico's. In 2015 en 2016 is er nog een tekort en wordt een extra eenmalige inwonersbijdrage gevraagd. Vanaf 2017 laat het plan een voorzichtig positief resultaat zien.

Het dekkingsplan laat een meerjarig financieel perspectief zien. Door te werken met een meerjaren beleid- en begroting, een beter risicomanagement, een gestage

cultuurverandering, een kort cyclische financiële rapportage en betere financiële informatievoorziening, moet de bedrijfsvoering van DG&J op orde en duurzaam stabiel zijn.