• Egbert Egberts

Meer vragen dan antwoorden bij themabijeenkomst over nieuw cultuurbeleid

GORINCHEM De themabijeenkomst over het nieuwe cultuurbeleid die woensdagavond plaatsvond in het gemeentehuis heeft bij veel raadsleden alleen maar meer vragen opgeleverd. En dat terwijl de bijeenkomst juist bedoeld was om het voorstel nader toe te lichten en om er met elkaar over in gesprek te gaan. ,,Op elke vraag aan het college over dit voorstel krijgt de raad als antwoord: we weten het nog niet. Dan is het dus geen solide plan", concludeert raadslid Marjo Molengraaf (CU/SGP) aan het einde van de bijeenkomst. 

door Mirjam de Swart

Er is de afgelopen jaren al heel veel over het cultuurbeleid in Gorinchem gesproken. En dat er de komende tijd nog heel veel over gesproken gaat worden, werd woensdagavond tijdens de speciaal ingelaste themabijeenkomst, nog eens extra duidelijk. ,,Hoe kunnen we over de financiën spreken als we zoveel nog niet weten", vraagt Renate van Maaren van Fractie Van Maaren zich af. En ook Rutger van Breemen van GroenLinks vindt de informatie nog te summier om er ook maar iets van te kunnen vinden. ,,Het verbaast met dat het college nog niet goed weet hoe en of iets kan, maar tegelijkertijd worden er wel harde eisen gesteld." Hij refereert hiermee aan de voorwaarde die het college aan het voortbestaan van De Nieuwe Doelen heeft gekoppeld. Een en ander kan alleen doorgaan als er ook daadwerkelijk iemand zich meldt die met een duurzaam plan voor de exploitatie van De Nieuwe Doelen. ,,Is er ook een reddingsboei, een plan B voor als het allemaal toch niet haalbaar lijkt", aldus Ariën van Houwelingen van de SP. 

Volgens wethouder Dick van Zanten lopen de raadsleden met al deze vragen veel te ver op de zaken vooruit. ,,We gaan er niet van uit dat het mis gaat. Wij verwachten dat er iemand opstaat die De Nieuwe Doelen duurzaam gaat exploiteren. Het is nog niet aan de orde om na te denken over 'wat als het mis gaat'. Laten we niet in doemscenario's denken." Een ander punt waar veel raadsleden niet uit lijken te komen, is het budget dat de gemeente beschikbaar stelt voor de toekomstige exploitant; namelijk geen budget. Wel zal de huur van het pand door de gemeente gefinancierd worden. ,,Maar wat als een commerciële partij met de exploitatie aan de haal gaat? Blijft de gemeente de huur dan ook betalen?", vraagt Marjo Molengraaf (CU/SGP) zich af. Volgens Van Zanten is dat een van de aspecten die nader onderzocht zal moeten worden als bekend is wie het theater gaat exploiteren. 

Ook Roy Grunewald, een van de vertegenwoordigers uit het culturele veld die vanaf de publieke tribune de themabijeenkomst bijwoonde, vindt de fundering rond het exploiteren van De Nieuwe Doelen zwak. ,,De mensen die het theater uiteindelijk gaan exploiteren, moeten dit dus wel uit eigen zak gaan doen. Ze krijgen er geen geld voor, dat moeten ze zelf maar gaan verdienen. Het is van het grootste belang dat daar nog eens goed naar gekeken wordt." 

Ook andere vertegenwoordigers uit het culturele veld die in groten getale aanwezig waren geven de raad en het college tips mee. ,,Zorg dat het snel gebeurt", aldus Teus van der Stelt, vrijwilliger bij De Nieuwe Doelen. ,,De verenigingen die gebruik maken van de zaal voor hun optredens zijn nu al aan het plannen wanneer die voorstellingen plaats moeten gaan vinden. Die programmering moet snel op orde zijn." Wethouder van Zanten beaamt dit en geeft aan dat er zo snel mogelijk met de gebruikers om tafel wordt gegaan zodat de programmering gemaakt kan worden.

Natuurlijk omvat het voorstel voor het nieuwe cultuurbeleid meer dan alleen De Nieuwe Doelen. Ook de toekomst van de bibliotheek, de musea in Gorinchem en de evenementen maken onderdeel uit van dit plan. Kortom elke culturele activiteit in de stad. De plannen voor het Gorcums Museum (meer ruimte, meer personeel en aandacht voor vernieuwing) werden positief ontvangen. Vragen rezen er bij het plan om de bibliotheek in De Passage aan de Botersteeg te vestigen en ook de participatie is iets dat volgens de raad nog wel beter uitgewerkt had kunnen worden.

Na het zomerreces vindt er een Informatie en Ontmoetingsbijeenkomst plaats waarin de raad verder wordt geïnformeerd. Dan is er ook ruimte om een politiek standpunt in te nemen. Uiteindelijk wordt er in een raadsvergadering ergens in het najaar een besluit genomen. Het college verwacht dat de aanbesteding voor de exploitatie binnenkort rond is. Er kan dan tot 31 maart 2020 worden ingeschreven op deze aanbesteding. Uiteindelijk zou er dan medio 2020 bekend moeten zijn wie het theater duurzaam gaat exploiteren. Tot die tijd blijft het theater, weliswaar beperkt, open zodat amateurverenigingen en scholen het podium en de zaal kunnen gebruiken voor hun voorstellingen.