• Janus Visser/BDU

Motieregen: gratis parkeren tot hondenbelasting

Tim Hartman

t @Namtrah09

GORINCHEM De Gorcumse politieke partijen kregen donderdag de kans extra hun stempel te drukken op Gorinchem. De algemene beschouwingen vonden plaats en daarmee werd er teruggekeken op 2015 en vooruit gekeken op de jaren 2017 tot 2020. En dus regende het moties in de raadzaal.

,,We moeten voorzichtig blijven. Als we alle moties en amendementen vandaag aannemen, hebben we in 2017 al een tekort", waarschuwde wethouder Marcel Doodkorte. Desondanks werden acht van de elf moties en twee van de vier amendementen donderdagavond aangenomen.

OV HOOG DALEM De gemeente moet zo snel mogelijk in gesprek gaan met OV-aanbieders om een verbinding tussen Hoog Dalem en het treinstation te realiseren. Unaniem werd die motie aangenomen.

INVESTERINGEN ,,Investeren in de stad is wenselijk voor een betere uitstraling van de stad", vinden CDA, PvdA, Stadsbelang, D66 en Fractie Hoogesteger. En dus werden verschillende investeringen bij wijze van amendement voorgesteld op het gebied van groenonderhoud op de vestingwallen, hotspots in de binnenstad en onkruidbestrijding. Bovendien wordt de realisatie van plannen voor Bastion II uitgesteld tot 2020.

BIBLIOTHEEK Een reservering van 260 duizend euro wordt meegenomen in de begroting van 2017 waarmee de functies, activiteiten en vernieuwingsslag van de bibliotheek veilig worden gesteld. De bibliotheek 2.0 moet zo worden gerealiseerd. ,,En daar hebben de medewerkers veel zin in", aldus wethouder Eva Dansen.

JEUGD De gemeente gaat een plan van aanpak opstellen om de wachtlijsten voor het domein Jeugd terug te dringen. Alle partijen dienden daar een motie voor in.

VERKEERSBORDEN Het aantal verkeersborden moet worden gesaneerd. VVD, CU-SGP en Karl Lutterkort van SP waren de enigen die tegen stemden en dus zal de extra reservering voor het vervangen van verkeersborden beperkt worden. ,,We zijn al zoveel mogelijk bezig met het saneren van verkeersborden", stelde wethouder Hans Freije gerust. Lennert Onvlee (CDA) benadrukte het feit dat de verkeersborden nauwelijks bijdragen aan de verkeersveiligheid.

GROENE LEGES Bij wijze van motie van GroenLinks en SP gaat de gemeente onderzoeken of het mogelijk is om leges voor bedrijven en inwoners tijdelijk te schrappen. Het moet een stimulans zijn voor ondernemers en particulieren om duurzame maatregelen te nemen.

STARTUPS GroenLinks en SP deden tevens een oproep aan het college om vaker als opdrachtgever voor startende en kleine ondernemingen te fungeren. ,,Een lokale overheid is voor startende ondernemers van grote waarde. We moeten als gemeente starters stimuleren en een kans geven", aldus Rutger van Breemen (GL).

VERPAUPERING ,,De gemeente moet de welstandsnota herzien om verpaupering van de binnenstad tegen te gaan", zegt Francis Alba Heijdenrijk (D66). ,,Veel gebouwen verkeren in slechte staat en monumentale en historische kenmerken in de binnenstad zijn geschaad." Ondanks dat wethouder Arjen Rijsdijk de verpaupering vindt meevallen, kon de motie op een meerderheid rekenen. Tegenstanders vonden dat ondernemers vanzelf hun gebouwen opknappen als de financiële middelen aanwezig zijn.

GRATIS PARKEREN De gemeente moet door de aangenomen motie van Gorcum Actief onderzoeken wat de baten en lasten zijn van het parkeerbeleid als er op één vaste dag gratis geparkeerd wordt. ,,Als je op bijvoorbeeld dinsdag gratis mag parkeren, zorgt dat ervoor dat mensen naar je stad komen en wellicht ook op andere dagen terugkomen", aldus Everdien Hamann.

HONDENBELASTING Tamara Hoogesteger (Fractie Hoogesteger) pleitte ervoor om de hondenbelasting enkel te gebruiken om het hondenbeleid uit te voeren. ,,De hond is geen melkkoe. Gorinchem staat in de top tien van duurste gemeenten wat betreft hondenbelasting. De opbrengsten van de hondenbelasting is hoger dan de kosten die worden gemaakt om het hondenbeleid uit te voeren. En dat terwijl het hebben van een hond een positief maatschappelijk effect heeft." Ze kreeg bijval van een kleine meerderheid: PvdA, VVD, GroenLinks, D66 en Lennert Onvlee (CDA).