Onderzoek recreatieparken Giessenburg afgerond

GIESSENBURG - De gemeente Giessenlanden heeft opnieuw uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van herbestemming van recreatieparken De Giessenburg en De Bilderhof. Naar aanleding van dit onderzoek en de gesprekken met de provincie Zuid Holland, gemeenten in de regio en de vertegenwoordiger van de Vereniging Van Eigenaren van de parken zijn er twee secnario's verder uitgewerkt: een scnario van recreatie naar wonnen en een scenario waarbij de bestemming recreatie blijft. Na een zorgvuldige afweging van beide scenario's, adviseert het college de raad vast te houden aan de bestemming recreatie.In de toelichting geeft het college onder andere aan dat tijdens ambtelijke overleggen met de provincie is aangegeven dat een woonbestemming voor de recreatieparken niet past binnen het provinciaal beleid. Dit beleid is gericht op bundeling van wonen, werken en voorzieningen in dorpskernen. Daarbij wordt ingezet op het beperken van de aantasting van het buitengebied. Een ander aspect dat het college naar voren brengt, is dat bij een bestemmingswijziging de parken gezien zouden moeten worden als woonwijken die dienen te voldoen aan bepaalde wettelijke eisen. De kosten om de parken aan te passen bedragen circa 1,2 miljoen. Waarbij de structurele, jaarlijkse lasten uitkomen op 120.000 euro. De parken omvormen tot afgeschermde woondomeinen, zoals door de Vereniging van Eigenaren van de parken wordt voorgesteld, is wat het college betreft ongewenst. Aan een woning die permanent wordt bewoond, worden hogere technische eisen gesteld dan aan recreatiewoningen. Bij een bestemmingswijziging moeten veel recreatiewoningen worden aangepast. Waarbij niet alle eigenaren de noodzakelijke kosten kunnen dragen. Bovendien ontstaat er een onduidelijke situatie waarbij voor afgeschermde woondomeinen in de gemeente andere regels gelden dan voor de 'gewone' woonwijken.In het raadsvoorstel geeft het college ook aan dat zij bereid is mee te denken met eigenaren die zich in een schrijnende situatie bevinden. Eigenaren die kunnen aantonen dat alles in het werk is gesteld om een oplossing voor hun specifiek probleem te vinden, maar daar tot op dit moment niet in zijn geslaagd, kunnen zich melden bij de gemeente. Daarbij wordt ingezet op ondersteunende maatregelen . Dat kan bijvoorbeeld door te helpen bij het zoeken naar vervangende woonruimte of door het treffen van een betalingsregeling.