• Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Rob Brons interim VRZHZ

DORDRECHT Rob Brons (64) is per 1 ok­to­ber be­noemd tot in­te­rim di­rec­teur/se­cre­ta­ris van de Vei­lig­heids­re­gio Zuid-Hol­land Zuid (VRZ­HZ). Hij volgt de heer Car­lo Post op die di­rec­teur/se­cre­ta­ris is ge­wor­den bij de Ge­meen­schap­pe­lij­ke Re­ge­ling Drecht­ste­den.

Wou­ter Kolff, voor­zit­ter van de VRZ­HZ: ,,Ik ben erg ver­heugd dat we na het ver­trek van de heer Post zo snel ie­mand van het ka­li­ber van de heer Brons heb­ben kun­nen vin­den. We mo­gen ons ge­luk­kig prij­zen van­we­ge zijn schat aan er­va­ring en feil­loos ge­voel voor wat er leeft on­der de men­sen die in de vei­lig­heids­we­reld werk­zaam zijn".

Rob Brons heeft rui­me er­va­ring in de we­reld van fy­sie­ke vei­lig­heid. Zijn meest re­cen­te er­va­ring was bij Veiligheidsregio Bra­bant Zuid­oost, waar hij vier jaar als di­rec­teur/com­man­dant brand­weer heeft ge­werkt en per 1 ja­nu­a­ri 2019 met pen­si­oen is ge­gaan. Hier­voor was hij on­der meer ac­tief als brand­weer­com­man­dant in Den Haag, di­rec­teur Vei­lig­heids­re­gio Haag­lan­den en lan­de­lijk com­man­dant USAR.

Rob Brons: ,,Met veel ple­zier ver­rijk ik mijn er­va­ring met een paar maan­den in Zuid Hol­land Zuid. Ik zie uit naar de sa­men­wer­king met het per­so­neel en het be­stuur van de­ze in ve­le op­zich­ten in­te­res­san­te re­gio."

Rob Brons start 1 ok­to­ber voor drie da­gen per week. Zo­dra de va­ca­tu­re van Car­lo Post de­fi­ni­tief wordt in­ge­vuld, treedt de heer Brons te­rug.