• Poort6

Poort6 mag bergingen Van Zomerenlaan slopen

GORINCHEM Poort6 is vorige week gestart met het leeghalen van de tuinen in de Van Zomerenlaan en D.F. Pauwstraat. Ook alle schuttingen en bergingen mogen op aanwijzing van de ecoloog weggehaald worden. Voor het slopen van de bergingen moest Poort6 wel eerst toestemming aan de gemeente vragen. Deze heeft Poort6 afgelopen maandag ontvangen. Toezicht ecoloog Poort6 houdt tijdens de uitvoering nauw contact met de ecoloog en sloopaannemer. Dit om er zeker van te zijn dat alle werkzaamheden volgens afspraak worden uitgevoerd. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind april gereed. Kort daarvoor gaat Poort6 nog een keer in gesprek met omwonenden om tips en suggesties voor de leefbaarheid op te halen.

Op aanwijzing van een ecoloog mag een groot deel van het aanwezige groen, losliggend materiaal en de schuttingen worden weggehaald. Ook heeft Poort6 inmiddels toestemming van de gemeente ontvangen om de bergingen te verwijderen. Deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zonder afbreuk te doen aan de Wet natuurbescherming.

Volgens de Wet natuurbescherming moet er bij sloop onderzoek worden gedaan naar beschermde planten diersoorten. Dit start altijd met een quickscan. Poort6 heeft dit in het najaar van 2017 laten uitvoeren. De quickscan gaf aan dat deze locatie vrij bijzonder is vanwege de specifieke vleermuizen die hier leven. Daarnaast zijn er nesten van huismussen en gierzwaluwen in de daken aangetroffen.

Omdat uit de quickscan bleek dat er beschermde diersoorten voorkomen, moest er aanvullend onderzoek worden gedaan. Dit wordt een soortgericht onderzoek genoemd. Poort6 heeft dit in 2018 laten uitvoeren. Dit onderzoek startte in het voorjaar en nam een half jaar in beslag. Vorige maand heeft Poort6 ontheffing aangevraagd bij de provincie Zuid-Holland. Poort6 mag namelijk alleen starten met het weghalen van de verblijfplaatsen van de beschermde diersoorten na toestemming van de provincie. In totaal zijn er 18 verblijfplaatsen aangetroffen.

Uit het soortgericht onderzoek is gekomen dat Poort6 in totaal 77 tijdelijke nestkasten binnen een straal van 200 meter rondom de slooplocatie moest plaatsen. Deze werkzaamheden zijn in januari afgerond. In de nieuwe, energiezuinige eengezinswoningen die op deze locatie worden gebouwd, worden straks 77 permanente verblijfplaatsen voor huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen aangebracht.

Omdat Poort6 heel zorgvuldig met beschermde diersoorten om wil gaan, heeft zij een expert op het gebied van planten en dieren benaderd. Samen met deze ecoloog en de sloopaannemer heeft Poort6 gekeken welke bomen, struiken en materialen nu al weggehaald mogen worden binnen de Wet natuurbescherming om de leefbaarheid en veiligheid in het gebied verder te verbeteren. De ecoloog heeft hiervoor alle bomen en struiken onderzocht op de aanwezigheid van nesten die in gebruik zijn. Ook heeft hij gekeken naar bomen en struiken die voor de huismus belangrijk zijn. Deze zijn met lint gemarkeerd en blijven staan totdat de ontheffing van de provincie binnen is.