• Janus Visser

Raadsbrede steun voor 'Samen voor onze stad'

GORINCHEM In september was de gemeenteraad het erover eens dat een aanvulling op het coalitieakkoord kan bijdragen aan de stabiliteit van bestuur. Door een aantal ontwikkelingen is de omvang en samenstelling van het college de afgelopen

periode veranderd en heeft de coalitie geen meerderheid meer. De aanvulling verschijnt nu onder de noemer 'Samen voor onze stad' en vormt met het coalitieakkoord de basis voor de verdere ontwikkeling van Gorinchem.

Om de stad adequaat te besturen tot aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen, hebben de fractievoorzitters gewerkt aan een akkoord, dat raadsbrede steun krijgt. De elf fractievoorzitters hebben, met als uitgangspunt de Begroting 2017, het Coalitieakkoord en hun eigen invalshoeken, diverse beleidsvelden intensief besproken. Bij het opstellen van de aanvulling is gebleken dat deze aanpak goed is (geweest) voor de onderlinge verstandhoudingen en dat hiermee een stap is gezet in het verbeteren van de samenwerking.

De fractievoorzitters zijn blij dat het aanvullende programma er ligt. Op deze wijze kan op een positieve manier verder worden gewerkt aan diverse thema's. De onderwerpen waar in het akkoord aandacht voor is: bestuurscultuur, communicatie, regionale samenwerking, duurzaamheid, cultuur, jongeren, monumenten, onderhoud, stadspromotie, buurthuizen, mobiliteit, emancipatie, sociaal team en Investeren in de gemeentelijke organisatie. De financiële consequenties worden in een begrotingswijziging aan de raad voorgelegd.

De raadsbrede aanvulling 'samen voor onze stad'staat vanaf donderdag 10 november op www.gorinchem.nl