• Marcel Klijn

Rapport archeologisch onderzoek: 'Verdedigingswerken zoveel mogelijk behouden'

GORINCHEM Het evaluatierapport van het archeologisch onderzoek in het kader van de vergunningsprocedure voor de bouw van een hotel Buiten de Waterpoort is bekend. Voornaamste conclusie en aanbevelingen: de aangetroffen verdedigingswerken zijn behoudenswaardig en geadviseerd wordt deze zoveel mogelijk te behouden en waar mogelijk het bouwplan hierop aan te passen. De gemeente Gorinchem gaat zich nu beraden op de (on)mogelijkheden en gaat daarbij in gesprek met de vergunninghouder om te kijken of er een passende oplossing mogelijk is. Dit traject zal nog een aantal weken in beslag gaan nemen en moet leiden tot een besluit van het college.

In de bouwput zijn resten aangetroffen van een ronde vestingtoren, de stadsmuur en een mogelijke bebouwing aan de binnenzijde van de stadsmuur. Dit zijn overblijfselen van de eerste, in steen opgetrokken stadsomwalling van Gorinchem, verdedigingswerken uit de late middeleeuwen (laatste deel 14e eeuw). Archeoloog René van Wilgen concludeert in het rapport dat de aangetroffen verdedigingswerken als behoudenswaardig zijn aan te merken, omdat volgens hem de vondsten van lokaal belang zijn: ,,Op basis van de fysieke en inhoudelijke criteria… is sprake van een behoudenswaardige archeologische vindplaats." Wethouder archeologie Arjen Rijsdijk is enorm verrast dat er nog zoveel bewaard is gebleven van de Middeleeuwse stadsmuur: ,,Wat mij vooral verbaasde, is dat alles zo diep onder de grond zit."

FUNDERING Door middel van grondboringen is getracht vast te stellen tot waar en hoe diep de fundering onder de vestingtoren en stadsmuur doorloopt. Op basis van de grondboringen is bepaald dat de resten nog tot zo'n 3 à 4 meter onder de ontgraven bodem aanwezig zijn. Tot hoever de contouren van de fundering door lopen, was echter niet vast te stellen met de grondboringen. De onderzoekers adviseren dan ook om op dit punt aanvullend onderzoek te doen door middel van mechanische steenboringen."

BESLUITVORMING Dit evaluatierapport loopt vooruit op het definitieve rapport dat later pas verwacht wordt. ,,Het evaluatierapport biedt ons echter voldoende basis om verdere besluiten te kunnen nemen", aldus Arjen Rijsdijk: ,,We willen zo duidelijk en transparant mogelijk handelen in de zoektocht naar mogelijke oplossingen. Feit blijft wel dat we de bouwvergunning verstrekt hebben en we dus in gesprek moeten gaan met de vergunninghouder over mogelijke oplossingen. Dan volgt ambtelijk advies en nemen we de raad mee tijdens een raadsbijeenkomst. Hierna is het college aan zet om een besluit te nemen."

RAPPORTAGE Archeologisch onderzoek is verplicht bij bebouwing van een terrein met een archeologische verwachting. Het archeologisch onderzoek werd dan ook uitgevoerd in opdracht van het bedrijf dat vergunning heeft om een hotel te bouwen Buiten de Waterpoort. Dit onderzoek vond plaats in november 2016 en maart 2017. Het evaluatierapport en bouwhistorisch onderzoek zijn vanaf vanmiddag te vinden op de website van het archeologische depot www.archeologiegorinchem.com.