• Gemeente Gorinchem

Samenwerken aan ontwikkeling Woelse Waard

GORINCHEM Waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat werken samen aan de ontwikkeling van de Woelse Waard. Met elkaar maken ze een gecombineerd plan van de dijkversterking, recreatie en meer natuur in het gebied. Gemeente Gorinchem, belangengroeperingen en betrokken bewoners mogen meedenken met de plannen.

Rijkswaterstaat heeft de taak om de waterkwaliteit van de Waal te verbeteren en Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor de dijkversterking van het traject Gorinchem-Waardenburg. Nu de plannen voor de dijkversterking in ontwikkeling zijn, is het mogelijk voor het waterschap en Rijkswaterstaat om samen op te trekken en bewoners en belangengroepen te betrekken bij ontwikkeling van de uiterwaard Woelse Waard. Op 23 mei plaatsen zij dan ook de handtekening om dit gezamenlijk verder uit te werken.

De natuurmaatregelen worden genomen in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze richtlijn is in 2000 ingevoerd om de (ecologische) kwaliteit van alle grote wateren en van het grondwater te herstellen en verbeteren. Rijkswaterstaat heeft de taak om door maatregelen de waterkwaliteit in het rivierengebied te verbeteren. Het doel is het herstel van leefgebieden voor de planten en dieren die van nature voorkomen in zoet getijdenwater. In het rivierengebied rondom Gorinchem wordt daarom 75 ha zoetwatergetijdenatuur gerealiseerd, waarvan 30 ha in de Woelse Waard.

Zoetwatergetijdennatuur bestaat op plaatsen waar de rivier onder invloed staat van de getijdenbeweging van eb en vloed. Deze natuur was tot in de jaren '70 aanwezig in Nederland en was uniek in Europa. Met het grotendeels verdwijnen van het getij, door onder andere de aanleg van de Haringvlietdam, is een groot gedeelte van de zoetwatergetijdennatuur verdwenen. Daarmee is de kwaliteit van het leefgebied voor planten en dieren sterk verminderd.

Met de realisatie van zoetwatergetijdenatuur wil Rijkswaterstaat de oorspronkelijke ecologische kwaliteit in deze gebieden zoveel mogelijk herstellen. Hiervoor zijn diverse maatregelen mogelijk, zoals het verflauwen van oevers of het verlagen van het maaiveld. Welke ingrepen dit precies zijn en op welke locatie, wordt komende periode onderzocht.