• Egbert Egberts

Veiligheidsnorm wordt aangescherpt

'Goede balans tussen bruisend en levendig'

GORINCHEM Het nieuwe evenementenbeleid van de gemeente Gorinchem draait voornamelijk maar om één ding. ,,Het moet allemaal veilig zijn voor de bezoekers", zo hield burgemeester Reinie Melissant-Briene de gemeenteraad voor tijdens de presentatie van de nieuwe Evenementennota.

door Egbert Egberts

Onlangs ontstond er de nodige beroering bij organisaties van evenementen wat voor effect het te veranderen beleid van de gemeente op de organisatie van hun activiteiten zou hebben. Zo werd het maximale bezoekersaantal voor festivals en manifestaties op het Buiten de Waterpoort terrein aangescherpt tot maximaal vijfduizend. Dit gebeurde achter voor de inwoners gesloten deuren tussen college en gemeenteraad, waardoor niet alleen dit besluit met argusogen werd bekeken, maar ook de aanpassingen voor andere grote evenementen in de binnenstad met spanning wordt afgewacht door initiatiefnemers en bestuurders van organisaties van bestaande publiekstrekkers. Voor de andere door de gemeente in de binnenstad aangewezen locaties heeft het college ook een profielschets laten maken, waar zowel qua ruimtelijke indeling, qua geluidsnormen en qua bezoekersgetallen grenzen aan gesteld zijn.

WELWILLENDE HOUDING Donna Bastiaans, Gorcums Hippiefestival: ,,Ons is inderdaad onder ogen gekomen dat de regels c.q. veiligheidseisen voor evenementen zijn aangescherpt. Wat betreft geluidsvolume, toezicht en veiligheid, opereren wij binnen de eerder gestelde eisen en horen we het wel wanneer we een aanpassing moeten maken. Het genoemde maximum aan bezoekers halen wij op één moment nooit, dus daarover maken wij ons geen zorgen. Een aantal van onze organisatoren is in het recente verleden aangeschoven bij verschillende bijeenkomsten over evenementen in Gorinchem. In die zin hebben we erover mee kunnen denken. Wij waren evenwel niet betrokken bij de uiteindelijke adviezen betreffende het evenementenbeleid. Maar het is logisch dat de gemeente daar niet iedereen in kan betrekken.

Blijven de kosten gelijk aan bijvoorbeeld vorig jaar, dan is dat te overzien. Een kostenstijging lijkt ons bij het hippiefestival ook niet nodig. Het is duidelijk dat de sfeer op het festival zodanig is, dat aan beveiliging niets toegevoegd hoeft te worden. Dit zou wat ons betreft op schrift naar voren mogen komen. De gemeente heeft naar ons evenement toe een welwillende houding. Wij krijgen alle medewerking betreffende terrein, faciliteiten en tegemoetkoming. Wij hopen dat dat ook zo zal blijven. Waar het nieuwe regels en de haalbaarheid van maatregelen betreft, kunnen wij ons niet voorstellen dat we er niet samen uitkomen."

ZOMERFEEST Laura Stolk, Stichting Zomerfeest Gorinchem. ,,Wij geven er als organisatie van het Zomerfeest op de Groenmarkt op dit moment de voorkeur aan hier niet formeel, inhoudelijk op te reageren. Reden is dat wij in goed overleg zijn met de gemeente over de organisatie van het Zomerfeest 2019. Wij volgen de ontwikkelingen van het evenementenbeleid op de voet en denken dat het nog te vroeg is hier conclusies aan te verbinden. Een evenement organiseren brengt regels met zich mee, dat is absoluut niet nieuw. Wij denken dat iedere organisatie zich ervan bewust is dat deze regels eraan bijdragen om de optimale balans te zoeken tussen een geslaagd evenement enerzijds en het leefklimaat voor de omwonenden anderzijds. Wij gaan daar in ieder geval absoluut voor!"

GRENZEN STELLEN Andere vergunningplichtigen wachten af wat er gebeuren gaat, maar ook andere partijen vinden het belangrijk om te weten wat de gemeente bijvoorbeeld aan grenzen gaat stellen met betrekking tot het in goede banen leiden van bezoekersstromen, de geluidsnormen van muzikale events en het handhaven van gedragingen van bezoekers en voorschriften die gesteld zijn in vergunningen van de betreffende organisaties.

BEZOEKERSSTROMEN Mauro Agnoli, voorzitter van Hartje Gorinchem: ,,De gemeente moet ook kijken naar de gevolgen van bezoekersstromen. Die verplaatsen zich door de gehele binnenstad. Na afloop van een groot feest gaat het soms om enkele duizenden mensen. Je moet ook kijken naar plekken in de binnenstad of daarbuiten als het gaat om handhaving van de veiligheid. Ook ondernemers en bewoners buiten de evenementenzones moeten weten dat de gemeente over hun eigendommen waakt."

Het aantal klachten over evenementen en de diverse gevolgen ervan, zoals geluidsoverlast, wildplassen, vandalisme en dergelijke is de afgelopen jaren afgenomen omdat er volgens de burgemeester sterk op toegezien wordt dat normen en gedragingen niet overschreden worden. Er worden decibellen gemeten om te weten of het juiste niveau wordt aangehouden. En er worden politie en toezicht en handhavers de straat op gestuurd om mensen die zich misdragen te kunnen aanspreken of aan te houden. ,,Het vergt een goede samenwerking van de evenementenorganisaties met de gemeente en de politie, brandweer en GHOR (Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid) om ervoor te zorgen dat alles prettig en ordelijk verloopt'', aldus de burgemeester, die benadrukt dat het ook aan het college gelegen is om Gorinchem te laten bruisen.

URINEREN Vanuit de binnenstad zijn er bewoners, die bedenkingen hebben bij het nieuwe evenementenbeleid. ,,Er moet wel een goede balans zijn tussen een bruisende en een levend(ig)e stad. De nadruk ligt nu teveel op veiligheidseisen. Er moeten ook nieuwe locaties mogelijk zijn waar festivals gehouden kunnen worden.

Het college en de gemeenteraad moeten op zoek naar plekken buiten de binnenstad. Dit om de overlast op nachtelijke tijdstippen zoveel mogelijk te voorkomen. Zoals in de Westwagenstraat waar wij wonen, waar na grote muziekevents als de Zomerfeesten en het Summer Dance event honderden bezoekers van buiten Gorinchem hun weg richting station moeten zien te vinden. Dat gaat gepaard met een hoop herrie, tikken tegen ramen of urineren tegen de muren. Het gebeurt ons teveel en dat moet minder kunnen", aldus Tim Nieuwenhuizen en Susanne de Winter.

BESLUITVORMING De gemeenteraad buigt zich momenteel over het voorstel vanuit het college. En debatteert met belanghebbenden en met elkaar over de voorstellen die nu voorliggen tijdens een speciale bijeenkomst en de parallelsessies. Dat de normen met betrekking tot de algemene veiligheid bezien vanuit de 'oude jaren' in de huidige tijd moeten worden aangescherpt is voor alle partijen wel duidelijk. Besluitvorming wordt verwacht tijdens de plenaire raadsvergadering van 25 april.