• sgarmerwededijk.jpg
    Merwededijk bij Dalem richting Gorinchem

    BDUmedia

Waterschap Rivierenland en markt bekrachtigen samenwerking

GORINCHEM De alliantie tussen Waterschap Rivierenland en de combinatie 'Waalensemble' (Heijmans, GMB en de Vries & van de Wiel, ondersteund door Royal HaskoningDHV) is een feit. Onder de naam Graaf Reinaldalliantie werken deze partijen nu samen aan het project Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg. Bouwen aan en vasthouden van vertrouwen in elkaar is een van de belangrijkste pijlers voor het slagen van de alliantie. Op 3 oktober wordt de alliantieovereenkomst ondertekend.

Deze samenwerking tussen waterschap en marktpartijen is vernieuwend, omdat alle drie de fasen van het project, zowel verkenning als planuitwerking en realisatie van de dijkversterking, door één team als alliantie worden uitgevoerd.

De Graaf Reinaldalliantie past in de gedeelde visie van Waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat, zoals verwoord in de gezamenlijke marktvisie van Rijkswaterstaat en marktpartijen: ,,Als 'bouwers van Nederland' excelleren publieke en private partijen door betrouwbaar, aanspreekbaar en inspirerend te zijn. We werken samen voor burgers en bedrijven aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland."

Ook staat de alliantie in het teken van de samenwerking, zoals weergegeven in het gezamenlijke visiedocument van waterschappen en marktpartijen, 'De waterschapsmarkt van de toekomst - bouwstenen voor vernieuwing'. Deze bouwstenen zijn: 'Maximale maatschappelijke waarde', 'De mens staat centraal' en 'Een gezonde bouwkolom'.

DIJKVERSTERKING Het project gaat om het versterken van 23 kilometer dijk, vanaf de Dalemsewal in Gorinchem (provincie Zuid-Holland) tot de kruising met de A2 bij Waardenburg (provincie Gelderland) aan de noordzijde van de Waal. Op dit moment zit het project in de verkenningsfase van 7 miljoen euro. De planning is dat eind 2018 een voorkeursalternatief kan worden gekozen. Waterschap Rivierenland neemt dan een definitief vervolgbesluit voor de plan- en realisatiefase. Naar verwachting zal de totale omvang tot en met de realisatiefase een investering van 200 miljoen euro worden.

AMBITIE Door een alliantie aan te gaan wil Waterschap Rivierenland de kennis van de combinatie 'Waalensemble' volledig benutten bij het ontwerpen van de nieuwe dijk. Kansen uit de omgeving en inbreng van bewonersgroepen worden hierdoor al vroeg op haalbaarheid en maakbaarheid beoordeeld.

GRAAF REINALDALLIANTIE Graaf Reinald heeft al in de veertiende eeuw het begin gemaakt met de gezamenlijke strijd tegen het water, onder meer door vernieuwende dijkrechten te ontwikkelen en vast te leggen. Daar waar Graaf Reinald als eerste Dijkwerker een norm heeft neergezet, gaat de alliantie aan de slag met de nieuwe normering. In harmonie met het water, haar omgeving, de bewoners en bedrijvigheid.

Samenwerking Het project dijkversterking Gorinchem-Waardenburg is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen. Omdat Nederland een ramp voor wil zijn, hanteren we strenge veiligheidsnormen voor onze dijken. Hierdoor staat het Hoogwaterbeschermingsprogramma de komende jaren aan de lat voor de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is onderdeel van het Deltaplan Waterveiligheid.