• Waterschap Rivierenland

Weer stap dichter bij sterkere dijken

GORINCHEM Op 16 oktober heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Rivierenland vastgesteld welke richting de dijkversterking tussen Gorinchem en Tiel op gaat. Het gaat om een combinatie van versterking met grond binnen- en buitendijks en van constructies (zoals damwanden). Met dit voorkeursalternatief is voor de dijkversterkingsprojecten Gorinchem-Waardenburg en Tiel-Waardenburg een belangrijke stap gezet. Hiermee is de verkenningsfase afgerond.

Om de dijkversterking mogelijk te maken moeten wettelijke procedures worden gevolgd en daar hoort het opstellen van een concept milieueffectrapportage (MER) bij. Het concept MER bevat een inzoombare kaart van het voorkeursalternatief en een nadere toelichting op de gemaakte afweging. Het concept MER beschrijft de effecten van de drie alternatieven per dijkvak en voor de drie alternatieven als geheel. Hierbij laten we voor alle dijkvakken de afwegingen zien die we gemaakt hebben. Daarbij is ook een uitgebreidere beschrijving opgenomen over de speciale locaties en de uiterwaarden.

Nu de verkennende fase is afgerond, start de planuitwerkingsfase. Het definitieve MER wordt opgesteld. Samen met het projectplan Waterwet gaat dat in 2019 ter inzage en de juridische procedure volgt.

In het definitieve MER worden de effecten van het voorkeursalternatief aangevuld die horen bij het definitieve ontwerp in het projectplan Waterwet.